Atestat manager inchiriere - Școala de Șoferi AVIAȚIA Galați

Atestat manager inchiriere

În conformitate cu prevederile art. 11 din Legea nr. 38/2003 privind transportul în regim de închiriere, cu modificările și completările ulterioare, prin termenul de manager de transport în regim de închiriere se înțelege: persoana fizică angajată a unui transportator autorizat care este persoană juridică sau asociație familială și care conduce permanent și efectiv activitățile de transport în regim de închiriere ale acestuia
Pregătirea și atestarea profesională a managerilor de transport rutier în regim de închiriere este reglementată prin:

– Legea nr. 38/2003 privind transportul în regim de taxi și în regim de închiriere, cu modificările și completările ulterioare;
– Normele privind pregătirea și atestarea profesională a managerilor de transport rutier în regim de închiriere aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 879/2016.
Potrivit art. 1 alin. (2) din Normele aprobate prin HG nr. 879/2016, pot avea acces la pregătirea profesională a managerilor de transport în regim de închiriere, persoanele care îndeplinesc condițiile prevăzute de art. 7^1 alin. (1) lit. b)-d) din Lega nr. 38/2003 privind transportul în regim de închiriere, cu modificările și completările ulterioare, adică:
– respectă condițiile de onorabilitate prevăzute la art. 9 alin. (1) lit. d) pct. 1;
– este absolvent de liceu, cu sau fără diplomă de bacalaureat;
– are reşedința curentă în România, în sensul prevederilor art. 26 alin. (2) din Regulamentul (UE) nr. 165/2014 al Parlamentului European și al Consiliului din 4 februarie 2014 privind tahografele în transportul rutier și de modificare a Regulamentului (CE) nr. 561/2006 al Parlamentului European și al Consiliului privind armonizarea anumitor dispoziții ale legislației sociale în domeniul transporturilor rutiere, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L, nr. 60 din 28 februarie 2014.

Condițiile de onorabilitate prevăzute la art. 9 alin. (1) lit. d) pct. 1 din Legea nr. 38/2008 privind transportul în regim de închiriere, cu modificările și completările ulterioare, sunt îndeplinite dacă din certificatul de cazier judiciar rezultă că persoana în cauză nu a fost condamnată pentru:
– infracțiuni contra siguranței pe drumurile publice;
– infracțiuni privind traficul și consumul de droguri;

– infracțiuni contra vieții, sănătății și integrității corporale;
– infracțiuni privind traficul și exploatarea persoanelor vulnerabile;
– infracțiuni contra libertății și integrității sexuale;
– infracțiuni contra patrimoniului.
În sensul articolului 26 alin. (2) din Regulamentul (UE) nr. 165/2014 al Parlamentului European și al Consiliului din 4 februarie 2014 , „reședință curentă” înseamnă locul unde o persoană locuiește de obicei, și anume cel puțin 185 de zile pe an calendaristic, în virtutea unor legături personale și profesionale sau, în cazul unei persoane fără legături profesionale, în virtutea unor legături personale care indică o legătură strânsă între persoana respectivă și locul în care locuiește.

Școala de șoferi Aviația © 2023 | Site creat de Brand Developer. Termeni și condiții