Curs Manager Transport Marfa - Școala de Șoferi AVIAȚIA Galați

Curs Manager Transport Marfa

Cadrul legal pentru efectuarea transporturilor rutiere il reprezinta OG nr. 27/31.08.2011, si OMTI nr. 980/30.11.2011.

Prevederile OG nr. 27/31.08.2011 privind transporturile rutiere, nu se aplica:

a) transporturi postale efectuate in cadrul unui serviciu universal;

b) transportul necomercial de vehicule defecte sau care sunt avariate;

c) transportul de marfuri cu autovehicule a caror masa totala maxima autorizata, inclusiv cea a remorcilor, nu depaseste 3,5 tone;

d) transportul de marfuri in regim de taxi;

e) transportul de medicamente, aparate si echipamente medicale si al altor articole necesare in cazul situatiilor de urgenta specifice catastrofelor naturale;

f) transporturi funerare;

g) deplasari efectuate cu vehicule istorice;

h) transporturi efectuate cu vehicule rutiere special destinate serviciilor medicale de urgenta;

i) transporturi efectuate cu vehicule rutiere utilizate de serviciile fortelor armate, de serviciile protectiei civile, de pompieri si structurile responsabile cu mentinerea si restabilirea ordinii si sigurantei publice sau inchiriate de acestea fara conducator auto, atunci cand transportul intra in atributiile proprii ale acestor servicii si se efectueaza sub controlul acestora;

j) transporturi efectuate cu vehicule rutiere a caror viteza maxima autorizata nu depaseste 40 km/h;

k) transporturi efectuate cu vehicule rutiere de incercari pentru imbunatatirea tehnologica;

l) transporturi efectuate cu tractoare agricole sau forestiere;

m) transporturi in interes personal efectuate de catre persoane fizice, cu vehicule rutiere detinute de acestea, indiferent de capacitate;

n) transporturi efectuate cu autovehicule construite si echipate pentru transportul a cel mult 9 persoane, inclusiv conducatorul auto, si destinate acestui scop;

o) transporturi necomerciale de lapte si stupi de albine.

Clasificarea din punctul de vedere al caracterului comercial al activitatii de transport:

a) transport rutier contra cost; este acel transport de marfuri sau persoane efectuat contra plata prin incasarea unui tarif sau a echivalentului in natura sau servicii;

b) transport rutier in cont propriu; cand marfurile apartin operatorului de transport sau au fost vandute, cumparate, date spre inchiriere, inchiriate sau reparate de catre intreprindere, iar deplasarea este in scop propriu, auovehiculul este proprietatea intreprinderii, inchiriate sau detinute in baza unui contract de leasing, soferul este angajatul societatii, iar activitatea de transport este o activitate auxiliara activitatii principale a intreprinderii; cand transportul de persoane este efectuat in scop necomercial si nonprofit iar activitatea de transport este o activitate auxiliara activitatii principale a intreprinderii;

Accesul la ocupatia de operator de transport rutier

Pentru a avea acces la ocupaţia de operator de transport rutier, întreprinderea trebuie să îndeplinească 4 cerinţe;

Cerinta privind sediul – Se consideră îndeplinită cerinţa privind sediul, dacă întreprinderea:

a) are sediul situat pe teritoriul României, în incinta căruia îşi păstrează principalele documente de lucru, în special documentele contabile, documentele de gestionare a personalului, documente conţinând date referitoare la perioadele de conducere şi perioadele de repaus ale conducătorilor auto, documentele privind întreţinerea vehiculelor şi orice alte documente la care trebuie să aibă acces inspectorii Inspectoratului de Stat pentru Controlul în Transportul Rutier, în scopul verificării;

b) dispune de unul sau mai multe autovehicule, care sunt înmatriculate în România, indiferent dacă vehiculele respective se află în proprietatea sa sau sunt deţinute în temeiul unui contract de cumpărare în rate, închiriere sau leasing;

c) desfăşoară operaţiunile referitoare la autovehiculele menţionate la lit. b) permanent şi efectiv cu echipamentele administrative necesare şi cu echipamentele şi instalaţiile tehnice corespunzătoare, într-un centru de exploatare situat pe teritoriul României.

Cerinta privind buna reputatie –  Se consideră îndeplinită cerinţa privind buna reputaţie, dacă:

a) întreprinderea şi managerul de transport al acesteia nu au fost condamnate sau sancţionate pentru incalcari ale dreptului comercial, insolventa, conditii de remunerare si de munca ale profesiei, circulatiei rutiere, raspundere profesionala, trafic de droguri sau finte umane

b) managerul de transport şi-a pierdut buna reputaţie pentru încălcările grave prevăzute în anexa nr.IV la Regulamentul (CE) nr. 1071/2009 sau a fost declarat inapt să conducă activitatea de transport şi a intervenit reabilitarea.

Cerinta privin capacitatea financiara 

Se consideră îndeplinită cerinţa privind capacitatea financiară, dacă întreprinderea demonstrează, pe baza conturilor anuale certificate de un auditor sau de o persoană acreditată în mod corespunzător, că dispune în fiecare an de capital şi rezerve în valoare totală de cel puţin 9000 EUR pentru un singur vehicul utilizat şi de 5000 EUR pentru fiecare vehicul suplimentar utilizat. În situaţia în care întreprinderea nu dovedeşte deţinerea capitalului şi rezervelor financiare prevăzute, aceasta poate demonstra îndeplinirea capacităţii financiare printr-un certificat, cum ar fi o garanţie bancară sau asigurare prevăzută la art. 7 alin. (2) din Regulamentul (CE) nr. 1071/2009, eliberat de una sau mai multe bănci sau de alte instituţii financiare, inclusiv societăţi de asigurare.

Cerinta privind competenta profesionala 

Se consideră îndeplinită cerinţa privind competenţa profesională, dacă întreprinderea care exercită ocupaţia de operator de transport rutier desemnează o persoană fizică ca manager de transport, titular al unui certificat de competenţă profesională, care îndeplineşte cerinţa de bună reputaţie şi care:

a) conduce permanent şi efectiv activităţile de transport ale întreprinderii;

b) este angajat, director, proprietar sau acţionar al întreprinderii, sau administrează întreprinderea sau, în cazul întreprinderii autorizate ca persoană fizică, este însăşi persoana respectivă;

c) este rezident în Uniunea Europeană.

O persoană fizică poate avea calitatea de manager de transport la o singură întreprindere.

Daca sunt indeplinite toate cele 4 (patru) cerinte, atunci se poate efectua transport rutier contra cost.

Transportul rutier contra cost de mărfuri şi de persoane se efectuează de către operatorii de transport rutier în baza licenţei comunitare numai cu autovehicule la bordul cărora există, pe toată durata transportului, o copie conformă a licenţei comunitare, documentul de transport, precum şi celelalte documente specifice tipului de transport efectuat, stabilite prin reglementările în vigoare. Copia conforma a licentei comunitare se obtine in baza licentei comunitare pentru fiecare vehicul detinut.

Licenţa comunitară 

Este eliberată Autoritatea Rutieră Română – A.R.R. cu o valabilitate de 10 ani, după prezentarea documentului de plată a tarifului de eliberare, aceasta păstrânduse la sediul operatorului de transport. Copiile conforme ale licenţei comunitare se eliberează de Autoritatea Rutieră Română – A.R.R. cu o valabilitate de minim 1 an şi fără a depăşi perioada de valabilitate a licenţei comunitare, după prezentarea documentului de plată a tarifului de eliberare, acestea păstrându-se la bordul autovehiculelor pentru care au fost emise. Licenţa comunitară şi copiile conforme ale acesteia sunt documente nominale ale operatorului de transport rutier, nefiind transmisibile. Copiile conforme ale licenţei comunitare sunt personalizate de către Autoritatea Rutieră Română – A.R.R. cu numerele de înmatriculare ale autovehiculelor pentru care au fost emise. Unui operator de transport rutier i se poate elibera un număr maxim de copii conforme ale licenţei comunitare corespunzător numărului de autovehicule pentru care îndeplineşte condiţia de capacitate financiară.

Pentru obţinerea licenţei comunitare şi a copiilor conforme ale acesteia, întreprinderea va depune sau va transmite prin poştă, cu confirmare de primire, la sediul central al Autorităţii Rutiere Române – A.R.R., o cerere .Cererea depusă sau transmisă va fi însoţită de următoarele:

a) document doveditor privind deţinerea sediului unde întreprinderea îşi păstrează documentele şi în care aceasta desfăşoară activitatea administrativă şi operativă în legătură cu transportul rutier;

b) document privind asigurarea întreţinerii tehnice a vehiculelor rutiere utilizate;

c) cazierul judiciar al managerului de transport şi declaraţie pe propria răspundere a acestuia din care să reiasă că nu a fost sancţionat pentru încălcările prevăzute la art. 6 alin.(1) lit. a) şi b) din Regulamentul (CE) nr. 1071/2009 sau actul prevăzut la art. 19 din Regulamentul (CE) nr. 1071/2009, în cazul cetăţenilor străini din statele membre ale Uniunii Europene;

d) cazierul judiciar al întreprinderii şi declaraţie pe propria răspundere a acesteia, prevăzută în anexa nr. 7 la prezentele norme metodologice, din care să reiasă că întreprinderea nu a fost sancţionată pentru încălcările prevăzute la art. 6 alin.(1) lit. a) şi b) din Regulamentul (CE) nr. 1071/2009;

e) document privind îndeplinirea condiţiei de capacitate financiară prevăzut la art. 7 din Regulamentul (CE) nr. 1071/2009;

f) certificatul de competenţă profesională al managerului de transport prevăzut în Regulamentul (CE) nr. 1071/2009, valabil pentru tipul de transport efectuat.

În vederea efectuării transportului rutier de mărfuri periculoase, operatorul de transport rutier va depune sau va transmite prin poştă, cu confirmare de primire, la sediul central al Autorităţii Rutiere Române – A.R.R., următoarele documente:

a) dovada angajării, decizia de numire şi certificatul de atestare profesională a consilierului de siguranţă;

b) certificatul de agreare eliberat de Regia Autonomă „Registrul Auto Român”, pentru vehiculele pentru care este necesar a se elibera respectivul certificat;

c) certificatul de atestare profesională al conducătorului auto, specific mărfurilor periculoase care vor fi transportate;

d) autorizaţia eliberată de Comisia Naţională pentru Controlul Activităţilor Nucleare, pentru vehiculele care transportă mărfuri periculoase din clasa 7;

e) certificatul de inspecţie tehnică, în cazul suprastructurilor specializate pentru transportul recipientelor cu gaze lichefiate sau cu alte mărfuri periculoase.

În termen de maximum 15 zile de la data depunerii cererii, Autoritatea Rutieră Română – A.R.R. analizează documentele depuse, urmând ca, în cazul în care sunt îndeplinite cerinţele, să elibereze licenţa comunitară sau să comunice în scris refuzul motivat, după caz. Autoritatea Rutieră Română – A.R.R. transmite prin poştă, cu confirmare de primire, pe adresa operatorului de transport rutier, licenţa comunitară şi copiile conforme ale acesteia pe care le eliberează. În maxim 3 luni de la data eliberării licenţei comunitare, I.S.C.T.R. va face un control la sediul operatorului de transport în vederea verificării îndeplinirii de către acesta a cerinţelor .

În cazul în care operatorul de transport rutier îşi schimbă sediul social, pierde licenta comunitara, sau sustragerea acesteia, acesta trebuie să notifice acest fapt către Autoritatea Rutieră Română – A.R.R., în cel mult 15 zile de la producerea ei. Autoritatea Rutieră Română – A.R.R. va elibera, în termen de 5 zile de la notificarea prevăzută mai sus, licenţa comunitară şi copiile conforme ale acesteia modificate, în baza îndeplinirii condiţiilor prevăzute de prezentele norme, păstrându-se termenul de valabilitate al licenţei de transport/licenţei comunitare şi ale copiilor conforme ale acesteia eliberate anterior, care sunt depuse la A.R.R.

Pentru a efectua transport rutier contra cost de mărfuri, operatorul de transport rutier trebuie să deţină la bordul autovehiculului copia conformă a licenţei comunitare valabilă pentru transportul rutier de mărfuri, documentul de transport, precum şi toate celelalte documente specifice, prevăzute de reglementările în vigoare, pentru fiecare categorie şi/sau tip de transport rutier. Prin document de transport se înţelege scrisoarea de transport tip C.M.R., prevăzută de Convenţia referitoare la contractul de transport internaţional de mărfuri pe şosele (Convenţia C.M.R.), la care România a aderat prin Decretul nr. 429/1972.

La bordul vehiculului rutier trebuie să se afle:

a) copia conforma a licentei comunitare;

b) document de transport (scrisoare de transport CMR);

c) legitimaţia de serviciu valabilă a conducătorului auto;

d) certificatul de competenţă profesională al conducătorului auto valabil pentru tipul de transport efectuat;

e) contractul de închiriere, în original sau în copie conformă cu originalul, în cazul în care vehiculul rutier este deţinut cu contract de închiriere sau de leasing, după caz;

f) atestatul de conducător auto prevăzut in art. 5 din Regulamentul (CE) nr. 1072/2009, după caz;

g) autorizatia de transport in trafic international, dupa caz, pentru statele non UE;

În scopul facilitării controlului vehiculelor care sunt utilizate de către operatorii de transport rutier/întreprinderile de transport rutier în cont propriu la efectuarea transporturilor rutiere, utilizate de către operatorii de transport/întreprinderi, aceştia au obligaţia dotării acestora cu plăcuţe din care să rezulte dimensiunile şi masele maxime admise/autorizate ale vehiculului. Plăcuţele fac dovada conformităţii vehiculului respectiv cu prevederile legislaţiei comunitare referitoare la dimensiunile maxime admise şi masele maxime admise/autorizate.

Obligaţiile operatorilor de transport (marfa si/sau persoane)

Operatorii de transport care efectuează operaţiuni de transport rutier contra cost au următoarele obligaţii:

a) să se asigure că persoanele angajate în funcţii care concură la siguranţa rutieră sunt titulare ale unui certificat/atestat profesional valabil conform reglementărilor legale în vigoare;

b) să utilizeze numai vehicule rutiere a căror stare tehnică corespunde reglementărilor naţionale de siguranţă rutieră şi de protecţia mediului înconjurător, cu inspecţia tehnică periodică valabilă şi certificate/clasificate/încadrate corespunzător, conform prevederilor legale în vigoare;

c) să monteze, numai prin agenţi economici autorizaţi, aparate tahograf şi limitatoare de viteză la vehiculele pentru care acestea sunt obligatorii;

d) să nu permită plecarea în cursă a vehiculelor care au tahograful sau limitatorul de viteză defect, nesigilat sau fără suficiente foi de înregistrare pentru efectuarea întregului parcurs al transportului;

e) să nu permită intervenţia persoanelor neautorizate asupra aparatelor tahograf şi a limitatoarelor de viteză;

f) să depună licenţa de transport/licenţa comunitară şi/sau copiile conforme ale acesteia la sediul inspectoratului teritorial al I.S.C.T.R. în raza căruia s-a efectuat controlul, în termen de maximum 5 zile lucrătoare de la comunicarea măsurii suspendării acestor documente.

g) să planifice transporturile şi să întocmească programul de executare a acestora, astfel încât conducătorul auto şi lucrătorii mobili să poată respecta prevederile legale privind timpul de lucru, de odihnă şi de repaus;

h) să asigure efectuarea transportului rutier de persoane numai în limita numărului de locuri înscris în certificatul de înmatriculare sau, în cazul autovehiculelor clasificate pe stele sau categorii, în limita numărului de locuri pe scaune înscris în certificatul de clasificare.

i) regulile şi procedurile ce trebuie urmate în cazul efectuării transporturilor rutiere de mărfuri cu mase şi/sau dimensiuni care depăşesc masele şi/sau dimensiunile maxime admise/autorizate, conform reglementărilor în vigoare;

j) să asigure parcarea vehiculelor rutiere deţinute numai în locuri special amenajate;

k) să efectueze transportul asigurând un sistem de fixare a încărcăturii astfel încât acesta să reziste la forţele exercitate atunci când vehiculul este supus la următoarele acceleraţii:

(i) decelerare de 0,8 x g (acceleraţie gravitaţională) spre faţă;
(ii) decelerare de 0,5 x g (acceleraţie gravitaţională) spre spate;
(iii) accelerare de 0,5 x g (acceleraţie gravitaţională) spre ambii pereţi laterali.

Atunci când asupra unui element component al sistemului de fixare se exercită o forţă determinată conform pct. (i), (ii) şi (iii), forţa exercitată asupra acestui element de fixare nu poate depăşi sarcina nominală pentru care acesta a fost construit;

l) să se asigure în prealabil că vehiculul urutier cu care se efectuează transportul respectă următoarele condiţii:

(i) uşile laterale sau/şi uşile din spatele vehiculului pentru încărcarea/descărcarea mărfurilor, obloanele, rampa escamotabilă, prelatele, roata de rezervă, cât şi celelalte echipamente specifice vehiculului respectiv sunt bine fixate;
(ii) încărcătura nu trebuie să împiedice conducerea vehiculului în condiţii de siguranţă;
(iii) centrul de greutate al încărcăturii să fie cât mai aproape de centrul vehiculului rutier;

m) să efectueze transportul numai după ce s-a asigurat că ambalajul mărfii este destul de rezistent pentru siguranţa transportului. În cazul în care ambalajul mărfii nu este destul de rezistent, va cere expeditorului o ambalare suplimentară suficient de rezistentă;

n) să se asigure că elementele de fixare a mărfii respectă următoarele condiţii:

(i) îndeplinesc corect funcţiile pentru care au fost construite;
(ii) sunt adaptate pentru fixarea mărfii respective;
(iii) nu prezintă noduri şi/sau elemente deteriorate, uzate, slăbite;
(iv) sunt conforme cu standardele europene şi/sau internaţionale în vigoare în domeniu;

o) să se asigure că sistemul de fixare a încărcăturii utilizat pentru înconjurarea, fixarea sau menţinerea încărcăturii pe/sau într-un vehicul este adaptat la mărimea, forma, consistenţa şi caracteristicile încărcăturii;

p) să se asigure că dispozitivul de fixare sau de înşurubare utilizat pentru fixarea încărcăturii este fixat în aşa fel încât acesta să nu poată să fie deşurubat sau desprins. Dispozitivul de înşurubare integrat utilizat pentru fixarea unei încărcături trebuie să îndeplinească următoarele condiţii: să fie proiectat şi construit în scopul pentru care este folosit;

(ii) să fie utilizat şi întreţinut conform specificaţiilor producătorului şi standardelor europene şi/sau internaţionale în domeniu;

q) să se asigure că încărcătura înfăşurată sau fixată în vehicul este în conformitate cu dispoziţiile din «Recomandările europene privind cele mai bune practici în domeniul fixării încărcăturii pentru transportul rutier», elaborate de Direcţia Generală pentru Energie şi Transport a Comisiei Europene la data de 14 decembrie 2005;

r) în situaţia în care condiţia de capacitate financiară nu mai este îndeplinită pentru toate autovehiculele pentru care s-au emis copii conforme ale licenţei de transport/licenţei comunitare, operatorul de transport rutier are obligaţia de a depune, în termen de 10 zile, la Autoritatea Rutieră Română – A.R.R., un număr de copii conforme ale licenţei comunitare egal cu numărul autovehiculelor pentru care această condiţie nu mai este îndeplinită;

s) în cazul efectuării transportului rutier contra cost de persoane, operatorii de transport rutier au şi următoarele obligaţii, după caz:

i) să utilizeze pe timpul executării transportului rutier placa de traseu cu nominalizarea operatorului de transport rutier, a traseului şi a tipului de transport;
ii) să asigure afişarea în interiorul vehiculului a tarifului de transport pe baza de legitimaţie de călătorie, conform distantelor corespunzătoare staţiilor prevăzute in graficul de circulaţie aferent licenţei de traseu;
iii) să admită la transport persoanele care beneficiază, potrivit legii, de facilitaţi la transportul rutier;
iv) să asigure gratuit readucerea persoanelor transportate la punctul de plecare, in cazul in care călătoria nu sepoate realiza pana la destinaţie din vina operatorului de transport rutier;
v) să asigure preluarea persoanelor transportate din vehiculele ramase imobilizate pe traseu, in termen de maximum 3 ore în judeţ, 5 ore în tară şi în termen de maximum 16 ore în cazul transporturilor în trafic internaţional;
vi) să asigure gratuit readucerea persoanelor transportate la punctul de plecare, în cazul în care călătoria nu se poate realiza până la destinaţie din vina operatorului de transport rutier;
vii)să asigure vânzarea biletelor la capetele traseului şi în vehicul, inclusiv cu anticipaţie;
viii) să anunţe anticipat cursele care nu pot fi executate din cauza de forţă majoră sau din alte cauze la capetele traseului şi, în limita posibilităţilor, şi pe traseu;
ix) să încheie contracte de acces în autogară, în conformitate cu graficele de circulaţie anexă la licenţa de traseu.
x) să comunice la agenţia teritorială a Autorităţii Rutiere Române – A.R.R. emitentă a licenţei de traseu, în fiecare zi de vineri, situaţia persoanelor cu facilităţi la transportul rutier potrivit legii, transportate în săptămâna precedentă, în formatul solicitat de aceasta;
xi) să transporte în baza biletului/tichetului/cuponului special de călătorie acordat ca facilitate la transportul rutier public, completat anterior efectuării transportului, numai acele persoane care beneficiază de facilităţi la transport potrivit legii.
xii) să efectueze traseul/cursa o perioadă de minimum 30 de zile de la data depunerii la agenţia teritorială emitentă a Autorităţii Rutiere Romane – A.R.R. sau la Direcţia Generală Reglementări în transporturi a cererii de renunţare la licenţa de traseu respectivă;
xiii) să efectueze traseul sau cursa pe o perioada de 30 de zile, în cazul transporturilor interjudeţene, şi de 60 de zile, în cazul transporturilor judeţene, de la data primirii de la agenţia teritorială emitentă a Autorităţii Rutiere Române – A.R.R.a înştiinţării privind retragerea licenţei de traseu;
xiv) să asigure bilete de călătorie în cel puţin două limbi – limba română şi o limbă de circulaţie internaţională, în cazul efectuării transportului rutier internaţional contra cost de persoane;
xv) să respecte prevederile prevăzute în autorizaţia de transport şi să asigure criteriile de continuitate, regularitate şi capacitate necesare efectuării transportului de persoane prin servicii regulate pe traseul internaţional respectiv;
xvi) să nu utilizeze staţiile publice în cazul efectuării transportului interjudeţean de persoane prin servicii regulate speciale; staţiile utilizate pentru urcarea/coborârea persoanelor transportate trebuie să asigure condiţii minime de siguranţa pentru acestea;
xvii) să preia la transport numai persoanele nominalizate şi care deţin legitimaţii de serviciu valabile, eliberate de beneficiarul transportului, în cazul efectuării transportului rutier contra cost de persoane prin servicii regulate speciale;
xviii) să efectueze transportul rutier naţional contra cost de persoane prin servicii regulate numai cu autobuze dotate cu aparat de marcat electronic fiscal şi cititor de carduri cu posibilitatea de transmitere on-line a datelor, conform reglementărilor în vigoare;
xix) să transmită semestrial Direcţiei Generale Reglementări în Transporturi raportul efectuării curselor aferente serviciilor regulate de transport internaţional de persoane.
xx) să transmită semestrial Autorităţii Rutiere Române A.R.R. raportările privind operaţiunile de cabotaj prevăzute în Regulamentul (CE) nr. 1073/2009,
xxi) să afişeze traseul serviciului, staţiile, orarul, tarifele şi condiţiile de transport astfel încât să garanteze că aceste informaţii sunt disponibile tuturor utilizatorilor.
xxii) să asigure desfăşurarea serviciului la nivelul de calitate, continuitate, regularitate şi capacitate conform autorizaţiei de transport internaţional/licenţei de traseu, în cazul efectuării transportului rutier contra cost de persoane prin servicii regulate;

ş) să deţină la sediul următoarele documente, după caz:

i) cărţile de identitate ale vehiculelor, în original pentru cele deţinute în proprietate, respectiv în copie pentru cele deţinute cu orice alt titlu;
ii) documentele doveditoare, din care să rezulte că deţine vehicule cu orice alt titlu, în original;
iii) avizele medicale şi psihologice valabile pentru persoanele cu funcţii care concură la siguranţa circulaţiei;
iv) toate documentele din care reiese menţinerea condiţiilor de acces la profesie şi la piaţă;
v) formularul de expediţie/transport şi formularul pentru aprobarea transportului, în cazul transportului de deşeuri, pentru anul în curs şi anul precedent;
vi) documentele doveditoare din care să rezulte angajarea în condiţii legale a persoanelor cu funcţii care concură la siguranţa circulaţiei;
vii) tichetele de cântar prevăzute la transportul mărfurilor divizibile, pentru anul în curs şi anul precedent, precum şi autorizaţiile speciale de transport privind transportul mărfurilor indivizibile cu depăşirea maselor şi/sau dimensiunilor maxime admise;
viii) scrisorile de transport (C.M.R.), pentru anul in curs si anul precedent;
ix) documentul de control INTERBUS, in original, reîntregit dacă a fost folosit în totalitate şi foile de parcurs pentru documentul de control INTERBUS aflat in exploatare, pentru anul in curs şi anul precedent;
x) documentul de control prevăzut de acordurile bilaterale pentru transportul rutier public de persoane prin servicii ocazionale, in cazul statelor nesemnatare ale Acordului INTERBUS, pentru anul în curs şi anul precedent;
xi) documentul de control, în original, reîntregit dacă a fost folosit în totalitate şi foile de parcurs pentru documentul de control aflat în exploatare, în cazul transportului de persoane prin servicii ocazionale în trafic naţional şi internaţional, pentru anul în curs şi anul precedent;
xii) asigurarea pentru persoanele transportate şi bagajele acestora pentru riscuri de accidente ce cad în sarcina operatorului de transport rutier;
xiii) documentele privind întreţinerea vehiculelor pentru o perioadă de 18 luni, care să conţină minimum informaţiile privind: informări legate sesizările conducătorilor auto privind starea tehnică a vehiculului, rezoluţii ale menagerului de transport, modalitatea de soluţionare şi documentejustificative, după caz,
xiv) documentele solicitate prin alte reglementări în domeniul transportului rutier.

t) să asigure existenţa la bordul vehiculelor cu care efectuează transport rutier contra cost a următoarelor documente, după caz:

i) copia conformă a licenţei de transport/licenţei comunitare;
ii)legitimaţia de serviciu valabilă a conducătorului auto, din care să reiasă că este angajat al operatorului de ransport, al cărei model este prevăzut în anexa nr. 42 la prezentele norme metodologice;
iii) contractul de leasing sau de închiriere, după caz, în original sau copia conformă cu originalul, în cazul în care vehiculul rutier este deţinut cu contract de leasing sau de închiriere;
iv) asigurarea pentru persoanele transportate şi bagajele acestora pentru riscuri de accidente ce cad în sarcina operatorului de transport rutier, în copie;
v) certificatul de competenţă profesională al conducătorului auto, valabil pentru tipul de transport efectuat;
vi) documentul de transport, conform tipului de transport rutier efectuat, precum şi autorizaţiile prevăzute de legislaţia în vigoare în domeniul transporturilor rutiere;
vii) atestatul de conducător auto prevăzut la art. 5 din Regulamentului (CE) nr. 1072/2009, după caz;
viii) documentele din care să rezulte apartenenţa pasagerilor la categoria pentru care este autorizat/licenţiat serviciul de transport persoane prin servicii regulate speciale.

ţ) să desfăşoare operaţiuni de transport rutier contra cost de mărfuri periculoase numai dacă:

i) desemnează un consilier de siguranţă pentru transportul mărfurilor periculoase;
ii) respectă obligaţiile care îi revin conform prevederilor cap. 1.4 din anexa A la Acordul european referitor la transportul rutier internaţional al mărfurilor periculoase (A.D.R.), încheiat la Geneva la 30 septembrie 1957, la care România a aderat prin Legea nr. 31/1994, cu modificările şi completările ulterioare.

u) să efectueze transport rutier de mărfuri sau de persoane pe drumurile publice acoperite cu zăpadă, gheaţă sau polei, numai dacă autovehiculele sunt dotate cu anvelope de iarnă pe roţile axei/axelor de tracţiune ori au montate pe aceste roţi lanţuri sau alte echipamente antiderapante omologate şi să nu efectueze transport rutier de mărfuri sau de persoane pe drumurile publice care nu sunt acoperite cu zăpadă, gheaţă sau polei cu vehicule care au montate pe roţi lanţuri sau alte echipamente antiderapante omologate.

v) să asigure instruirea conducătorilor auto privind obligaţiile ce revin acestora;

w) să utilizeze pe timpul executării transportului rutier placa de traseu cu nominalizarea operatorului de transport rutier şi a traseului;

x) să anunţe anticipat cursele care nu pot fi executate din cauză de forţă majoră sau din alte cauze la capetele traseului şi, în limita posibilităţilor, şi pe traseu;

y) să notifice autorităţii de autorizare renunţarea la serviciu, în conformitate cu prevederile prezentelor norme metodologice;

z) să comunice, prin mijloace corespunzătoare de publicitate, utilizatorilor serviciului regulat, pe care îl efectuează în baza unei autorizaţii/licenţe de traseu, renunţarea efectuării serviciului, cu cel puţin 30 de zile înainte de dat renunţării;

aa) să asigure bilete de călătorie în conformitate cu prevederile Regulamentului (CE) nr. 1073/2009, precum şi ale acordurilor şi convenţiilor internaţionale la care România este parte;
ab) să anunţe pierderea, sustragerea sau deteriorarea licenţei comunitare şi/sau a copiei conforme a acesteia la agenţia teritorială emitentă a Autorităţii Rutiere Române – A.R.R. în termen de maximum 15 zile de la data constatării;
ac) să publice pierderea sau sustragerea licenţei comunitare şi/sau a copiei conforme a acesteia, precum şi a licenţei de traseu, în Monitorul Oficial al României, Partea a III-a.
ad) să notifice, în scris, schimbarea sediului în termen de 15 zile, la Autoritatea Rutieră Română – A.R.R.
ae) să depună licenţa comunitară şi copiile conforme ale acesteia la Autoritatea Rutieră Română – A.R.R. în cazul schimbării sediului;
af) să transmită anterior efectuării transportului la Autoritatea Rutieră Română – A.R.R., prin completarea unui formular în formatul electronic disponibil pe pagina de internet a acesteia, datele solicitate referitoare la transportul rutier contra cost de persoane prin servicii ocazionale;
ag) să transmită Autorităţii Rutiere Române – A.R.R., prin completarea unui formular, în formatul electronic disponibil pe site-ul acesteia, modificările privind situaţia conducătorilor auto angajaţi, în termen de cel mult 15 zile de la apariţia modificării;
ah) să asigure echiparea autovehiculelor cu plăcuţe din care să rezulte dimensiunile şi masele maxime admise/autorizate ale acestora;
ai) să asigure vânzarea biletelor cu anticipaţie
aj) să asigure informarea persoanelor transportate cu privire la obligativitatea portului centurii de siguranţă pe timpul deplasării vehiculelor, în unul dintre următoarele moduri:
  1. de către conducătorul auto;

    ii) de către conducătorul grupului sau de către o persoană desemnată oficial în calitate de conducător al grupului;

iii) prin mijloace audiovizuale;

vi) prin afişarea în loc vizibil la fiecare scaun a unor semne şi/sau pictograme.

Obligaţiile conducătorilor auto

Conducătorii auto angajaţi ai întreprinderilor/operatorilor de transport rutier, care efectuează operaţiuni de transport, au următoarele obligaţii:

a) să emită bilete/legitimaţii de călătorie corespunzătoare tarifelor aferente distantei parcurse de persoanele transportate;

b) să permită urcarea în autovehicul numai a persoanelor posesoare de bilete/legitimaţii de călătorie sau a celor care beneficiază de facilităţi la transportul rutier, potrivit legii;

c) să nu oprească pentru urcarea/coborârea altor persoane decât a celor care aparţin categoriei pentru care este autorizat/licenţiat serviciul respectiv, în cazul efectuării transportului rutier contra cost de persoane prin servicii regulate speciale.

d) să transporte persoane doar în limita numărului de locuri pe scaune înscris în certificatul de înmatriculare sau, în cazul autovehiculelor clasificate pe stele sau categorii, în limita numărului de locuri pe scaune înscris în certificatul de clasificare.

e) să oprească în toate staţiile prevăzute în graficul de circulaţie aferent licenţei de traseu, fără a opri, pentru urcarea sau coborârea persoanelor transportate, în alte locuri decât cele prevăzute in graficul de circulaţie;

f) să informeze persoanele transportate cu privire la obligativitatea portului centurii de siguranţă pe timpul deplasării vehiculelor;

g) să respecte regulile privind încărcarea, repartizarea încărcăturii, asigurarea şi fixarea mărfurilor transportate;

h) să transporte doar persoanele nominalizate în documentul de control;

i) să cunoască şi să respecte măsurile ce trebuie luate după un accident sau incident în ceea ce priveşte asigurarea vehiculului, protecţia personală şi a celorlalţi participanţi la trafic, protecţia mediului, protecţia bunurilor;

j) să preia mărfuri sau colete doar in limita spaţiilor disponibile, în cazul efectuării transportului rutier de persoane;

k) să asigure urcarea şi coborârea bagajelor în/din portbagajul vehiculului. Bagajele se manipulează numai de către conducătorul auto;

Autovehiculele care efectueaza transport de marfuri periculoase, trebuiesc semnalizate cu panouri de semnalizare si etichete de pericol. Panourile de semnalizare sunt aplicate de regula in fata si spatele autovehiculului, sunt de culoare portocalie cu un chenar negru si sunt rezistente la incendiu timp de cel putin 15 minute. Pe aceste panouri se gasesc sub forma de fractie o serie de cifre. Cifrele aflate in partea superioara a panoului de semnalizare ne indica numarul de identificare al pericolului; cifrele aflate in partea inferioara a panoului ne indica numarul de identificare ONU al substantei transportate; pe autovehiculele cisterna se utilizeaza si etichete de pericol. – etichete de pericol Marfurile periculoase se impart in 9 clase, dupa cum urmeaza:

– clasa 1(substante sau materiale explozive);

– clasa 2 (gaze);

– clasa 3 ( lichide inflamabile);

– clasa 4.1 ( substante solide inflamabile);

– clasa 4.2 ( substante supuse aprinderii spontane);

– clasa 4.3 (substante care in contact cu apa degaja gaze inflamabile);

– clasa 5.1 (substante comburante);

– clasa 5.2 (peroxizi organici);

– clasa 6.1 (substante toxice);

– clasa 6.2 (substante infectioase);

– clasa 7 (materiale radioactive);

– clasa 8 (corosive);

– clasa 9 (substante si obiectecu pericole diverse);

Conventia CMR: Se aplica orcarui contract de transport de marfuri pe sosele, cu titlu oneros, cand locul primirii marfii si cel prevazut pentru eliberare sunt situate in doua state diferite. Aceasta conventie nu se aplica:

– transporturilor efectuate in baza conventiilor postale internationale;

– transporturilor de stramutare;

– transporturilor funerare;

Documentul care se elibereaza in baza acestei conventii se numeste ”scrisoarea de trasura” CMR; acesta se intocmeste in trei exemplare.

Scrisoarea de trasura CMR trebuie sa contina urmatoarele elemente:

– locul si data intocmirii sale;

– denumirea si adresa transportatorului;

– denumirea di adrea expeditorului;

– denumirea si adresa destinatarului;

– locul si data primirii marfii;

– locul si data eliberarii marfii;

– denumirea curenta a naturii marfii;

– in cazul marfurilor periculoase si denumirea lor general recunoscuta;

– numarul coletelor, marcajele speciale si numerele lor;

– greutatea bruta sau cantitatea altfel exprimata a marfurilor;

– cheltuieli aferente transportului;

– indicatii privind formalitatilor vamale;

     La primirea marfurilor transportatorul este obligat sa verifice exacitatea mentiunilor din scrisoarea de transport precum si starea aparenta a marfii si a ambalajului ei; transportatorul este raspunzator pentru pierderea totala sau partiala sau avariere produse intre momentul primirii marfurilor si cel al eliberarii acesteia, cat si pentru intirzierea in eliberare. Transportatorul este exonerat de aceasta raspundere daca pierderea sau avaria produse intre momentul primirii marfii si cel al eliberarii acesteia au avut drept cauza o culpa a persoanei care are dreptul de a dispune de marfa.

     Conventia TIR: Prin operatiune TIR se intelege transportul marfurilor de la un birou vamal de plecare la un birou vamal de destinatie; documentul care se elibereaza in baza acestei conventii se numeste carnet TIR; carnetul TIR este valabil pana in ultima zi stabilita de asociatia garanta.

Numarul de birouri vamale nu poate depasi 4; birourile vamale de plecare trebuie sa fie situate intr-o singura tara, dar nu mai mult de 2 birouri vamale; birourile vamale de destinatie trebuiesc sa fie in cel mult 2 tari diferite. Marfurile transportate sub regim TIR nu vor fi supuse la plata taxelor de import sau de export; aceste marfuri nu sunt supuse controlului vamal la birourile de trecere; autoritatile vamale pot proceda in mod exceptional la controlul marfurilor, in cazul unor suspiciuni privind marfa transportata. Timpii de lucru ai conducatorului auto conform Regulamentului CE nr. 561/2006 si OG nr. 37/2007.( sinteza)

Un conducator auto poate conduce 9 ore pe zi;de doua ori pe saptamana se poate conduce 10 ore / zi.

Dupa o durata de conducere continua de 4,5 ore conducatorul auto trebuie sa efectueze o pauza de minim 45 minute. Pauza de 45 minute poate fi fractionata in 15 minute si 30 de minute.

Timpul de odihna zilnic este de 11 ore; acesta poate fi redus la 9 ore de trei ori pe saptamana.

Timp de odihna zilnic fractionat: 12 ore ( 3ore + 9 ore).

Repausul saptamanal este de 45 ore; poate fi redus la 24 ore in conditiile in care diferanta de 21 de ore vor fi recuperate pana la sfarsitul celei de a 3-a saptamani.

Timpul de conducere maxim saptamanal este de 56 ore.

Timpul de conducere maxim in oricare doua saptamani consecutive este de 90 ore.

Ziua incepe la orele 000 si se termina la orele 2400.

Saptamana incepe luni la ora 000 si se termina duminica la orele 2400.

In cazul in care se utilizeaza doi conducatori auto ( conducere in echipaj) ziua de lucru va avea 30 de ore iar timpul de odihna zilnic de cel putin 9 ore va fi luat de ambii conducatori auto in acelasi timp, cu autovehiculul stationat. In acest fel se poate conduce maxim 21 de ore in intervalul de 30 de ore.

Autovehiculele destinate transportului de marfuri cu masa total maxim autorizata mai mica de 3,5t nu se licentieaza si sunt exceptate de la utilizarea tahografulu

In cazul defectarii aparatului tahograf, cond auto va scrie de mana pe spatele diagramei tahograf diferitele perioade de activitate.

La sediul operatorului de transport trebuie sa se gaseasca diagramele tahograf pentru anul in curs si anul precedent

TRANSPORTUL RUTIER IN CONT PROPRIU

TRANSPORTUL DE MARFA

Cadrul legal pentru efectuarea transporturilor rutiere il reprezinta OG nr. 27/31.08.2011, si OMTI nr. 980/30.11.2011.
Prevederile OG nr. 27/31.08.2011 privind transporturile rutiere, nu se aplica :

a) transporturi postale efectuate in cadrul unui serviciu universal;

b) transportul necomercial de vehicule defecte sau care sunt avariate;

c) transportul de marfuri cu autovehicule a caror masa totala maxima autorizata, inclusiv cea a remorcilor, nu depaseste 3,5 tone;

d) transportul de marfuri in regim de taxi;

e) transportul de medicamente, aparate si echipamente medicale si al altor articole necesare in cazul situatiilor de urgenta specifice catastrofelor naturale;

f) transporturi funerare;

g) deplasari efectuate cu vehicule istorice;

h) transporturi efectuate cu vehicule rutiere special destinate serviciilor medicale de urgenta;

i) transporturi efectuate cu vehicule rutiere utilizate de serviciile fortelor armate, de serviciile protectiei civile, de pompieri si structurile responsabile cu mentinerea si restabilirea ordinii si sigurantei publice sau inchiriate de acestea fara conducator auto, atunci cand transportul intra in atributiile proprii ale acestor servicii si se efectueaza sub controlul acestora;

j) transporturi efectuate cu vehicule rutiere a caror viteza maxima autorizata nu depaseste 40 km/h;

k) transporturi efectuate cu vehicule rutiere de incercari pentru imbunatatirea tehnologica;

l) transporturi efectuate cu tractoare agricole sau forestiere;

m) transporturi in interes personal efectuate de catre persoane fizice, cu vehicule rutiere detinute de acestea, indiferent de capacitate;

n) transporturi efectuate cu autovehicule construite si echipate pentru transportul a cel mult 9 persoane, inclusiv conducatorul auto, si destinate acestui scop;

o) transporturi necomerciale de lapte si stupi de albine.

Accesul la ocupatia de operator de transport rutier

Pentru a avea acces la ocupaţia de operator de transport rutier, întreprinderea trebuie să îndeplinească 2 cerinţe;

Cerinta privind buna reputatie – – Se consideră îndeplinită cerinţa privind buna reputaţie, dacă:

a) întreprinderea şi managerul de transport al acesteia nu au fost condamnate sau sancţionate pentru incalcari ale dreptului comercial, insolventa, conditii de remunerare si de munca ale profesiei, circulatiei rutiere,

b) managerul de transport şi-a pierdut buna reputaţie pentru încălcările grave prevăzute în anexa nr.IV la Regulamentul (CE) nr. 1071/2009 sau a fost declarat inapt să conducă activitatea de transport şi a intervenit reabilitarea.

Cerinta privind competenta profesionala

Se consideră îndeplinită cerinţa privind competenţa profesională, dacă întreprinderea care exercită ocupaţia de operator de transport rutier desemnează o persoană fizică ca manager de transport, titular al unui certificat de competenţă profesională, care îndeplineşte cerinţa de bună reputaţie şi care:

a) conduce permanent şi efectiv activităţile de transport ale întreprinderii;

b) este angajat, director, proprietar sau acţionar al întreprinderii, sau administrează întreprinderea sau, în cazul întreprinderii autorizate ca persoană fizică, este însăşi persoana respectivă;

c) este rezident în Uniunea Europeană.

O persoană fizică poate avea calitatea de manager de transport la o singură întreprindere.

Daca sunt indeplinite cele doua cerinte, atunci se poate efectua transport rutier in cont propriu.

Transportul rutier in cont propriu de mărfuri şi de persoane se efectuează de către operatorii de transport rutier în baza certificatului de transport in cont propriu numai cu autovehicule la bordul cărora există, pe toată durata transportului, o copie conformă a certificatului de transport in cont propriu, documentul de transport, precum şi celelalte documente specifice tipului de transport efectuat, stabilite prin reglementările în vigoare. Copia conforma a certificatului de transport in cont propriu se obtine in baza certificatului de transport in cont propriu pentru fiecare vehicul detinut.

Certificatul de transport în cont propriu este eliberat de Autoritatea Rutieră Română – A.R.R. cu o valabilitate de 10 ani, după prezentarea documentului de plată a tarifului de eliberare, aceasta păstrându-se la sediul întreprinderii. Copiile conforme ale certificatului de transport în cont propriu se eliberează de Autoritatea Rutieră Română – A.R.R. cu o valabilitate de minim 1 an şi fără a depăşi perioada de valabilitate a certificatului de transport în cont propriu, după prezentarea documentului de plată a tarifului de eliberare, acestea păstrându-se la bordul autovehiculelor pentru care au fost emise. Certificatul de transport în cont propriu şi copiile conforme ale acestuia sunt documente nominale ale întreprinderii, nefiind transmisibile.

Pentru obţinerea certificatului de transport în cont propriu şi a copiilor conforme ale acestuia, întreprinderea va depune sau va transmite prin poştă, cu confirmare de primire, la sediul central al Autorităţii Rutiere Române – A.R.R., o cerere . Cererea depusă sau transmisă prin posta va fi însoţită de următoarele:

a) cazierul judiciar al managerului de transport şi declaraţie pe propria răspundere a acestuia, din care să reiasă că nu a fost sancţionat pentru încălcările prevăzute la art. 6 alin. (1) lit. a) şi b) din Regulamentul (CE) nr. 1071/2009 sau actul prevăzut la art. 19 din Regulamentul (CE) nr. 1071/2009, în cazul cetăţenilor străini din statele membre ale Uniunii Europene;

b) cazierul judiciar al întreprinderii şi declaraţie pe propria răspundere a acesteia, prevăzută în anexa nr. 7 la prezentele norme metodologice, din care să reiasă că întreprinderea nu a fost sancţionată pentru încălcările prevăzute la art. 6 alin.(1) lit. a) şi b) din Regulamentul (CE) nr. 1071/2009;

c) certificatul de competenţă profesională al managerului de transport prevăzut în Regulamentul (CE) nr. 1071/2009, valabil pentru tipul de transport efectuat.

În vederea efectuării transportului rutier de mărfuri periculoase, întreprinderea de transport rutier în cont propriu va depune sau va transmite prin poştă, cu confirmare de primire, la sediul central al Autorităţii Rutiere Române – A.R.R., următoarele documente:

a) dovada angajării, decizia de numire şi certificatul de atestare profesională a consilierului de siguranţă;

b) certificatul de agreare eliberat de Regia Autonomă „Registrul Auto Român”, pentru vehiculele pentru care este necesar a se elibera respectivul certificat;

c) certificatul de atestare profesională al conducătorului auto, specific mărfurilor periculoase care vor fi transportate;

d) autorizaţia eliberată de Comisia Naţională pentru Controlul Activităţilor Nucleare, pentru vehiculele care transportă mărfuri periculoase din clasa 7;

e) certificatul de inspecţie tehnică, în cazul suprastructurilor specializate pentru transportul recipientelor cu gaze lichefiate sau cu alte mărfuri periculoase.

În termen de maximum 15 zile de la data depunerii cererii, Autoritatea Rutieră Română – A.R.R. analizează documentele depuse, urmând ca, în cazul în care sunt îndeplinite condiţiile să elibereze certificatul de transport în cont propriu sau să comunice în scris refuzul motivat, după caz. . În maximum 3 luni de la data eliberării certificatului de transport în cont propriu, I.S.C.T.R. va efectua un control la sediul întreprinderii de transport rutier în cont propriu în vederea verificării îndeplinirii de către acesta a cerinţelor prevăzute la art. 3 alin. (1) lit. b) şi d) din Regulamentul (CE) nr. 1071/2009.

În cazul în care întreprinderea de transport rutier în cont propriu îşi schimbă sediul social, aceasta trebuie să notifice schimbarea către Autoritatea Rutieră Română – A.R.R. în cel mult 15 zile de la producerea ei. Autoritatea Rutieră Română – A.R.R va elibera în termen de 5 zile de la notificarea prevăzută la alin. (1), certificatul de transport în cont propriu şi copiile conforme ale acestuia modificate, în baza îndeplinirii condiţiilor prevăzute de prezentele norme, păstrându-se termenul de valabilitate al certificatului de transport în cont propriu şi ale copiilor conforme ale acestuia eliberate anterior, care sunt depuse la A.R.R..

La bordul vehiculului rutier trebuie să se afle:

a) copia conforma a certificatului de transport in cont prppriu;

b) document de transport (avizul de expeditie al marfurilor);

c) legitimaţia de serviciu valabilă a conducătorului auto;

d) certificatul de competenţă profesională al conducătorului auto valabil pentru tipul de transport efectuat;

e) contractul de închiriere, în original sau în copie conformă cu originalul, în cazul în care vehiculul rutier este deţinut cu contract de închiriere sau de leasing, după caz;

f) atestatul de conducător auto prevăzut in art. 5 din Regulamentul (CE) nr. 1072/2009, după caz;

g) autorizatia de transport in trafic international, dupa caz, pentru statele non UE;

Întreprinderile care efectuează operaţiuni de transport rutier în cont propriu au următoarele obligaţii:

a) să utilizeze numai vehicule rutiere a căror stare tehnică corespunde reglementărilor naţionale de siguranţă rutieră şi de protecţia mediului înconjurător, cu inspecţia tehnică periodică valabilă şi certificate/clasificate/încadrate corespunzător, conform prevederilor legale în vigoare;

b) să se asigure că persoanele angajate în funcţii care concură la siguranţa rutieră sunt titulare ale unui certificat/atestat profesional valabil eliberat conform reglementărilor legale în vigoare;

c) să nu permită plecarea în cursă a vehiculelor rutiere care au tahograful sau limitatorul de

viteză defect, nesigilat sau fără suficiente foi de înregistrare pentru efectuarea întregului parcurs al transportului;

d) să nu permită intervenţia persoanelor neautorizate asupra aparatelor tahograf şi a limitatoarelor de viteză;

e) să monteze, numai prin agenţi economici autorizaţi, aparate tahograf şi limitatoare de viteză lavehiculele pentru care acestea sunt obligatorii;

f) să transporte doar persoanele angajate ale întreprinderii, nominalizate în documentul de transport.

g) să depună certificatul de transport în cont propriu şi/sau a copiei conforme a acestuia la sediul inspectoratului teritorial al I.S.C.T.R. în raza căruia s-a efectuat controlul, în termen de maximum 5 zile lucrătoare de la comunicarea măsurii suspendării acestor documente.

h) să planifice transporturile şi să întocmească programul de executare a acestora, astfel încât conducătorul auto şi lucrătorii mobili să poată respecta prevederile legale privind timpul de lucru, de odihnă şi de repaus;

i) să efectueze transport rutier de persoane numai în limita numărului de locuri înscris în certificatul de înmatriculare;

j) să respecte regulile şi procedurile ce trebuie urmate în cazul efectuării transporturilor rutiere de mărfuri cu mase şi/sau dimensiuni care depăşesc masele şi/sau dimensiunile maxime admise/autorizate, conform reglementărilor în vigoare;

k) să asigure parcarea vehiculelor rutiere deţinute numai în locuri special amenajate;

l) să efectueze transportul asigurând un sistem de fixare a încărcăturii astfel încât acesta să reziste la forţele exercitate atunci când vehiculul este supus la următoarele acceleraţii:

(i) decelerare de 0,8 x g (acceleraţie gravitaţională) spre faţă;
(ii) decelerare de 0,5 x g (acceleraţie gravitaţională) spre spate;
(iii) accelerare de 0,5 x g (acceleraţie gravitaţională) spre ambii pereţi laterali.

Atunci când asupra unui element component al sistemului de fixare se exercită o forţă determinată conform pct. (i), (ii) şi (iii), forţa exercitată asupra acestui element de fixare nu poate depăşi sarcina nominală pentru care acesta a fost construit;

m) să se asigure în prealabil că vehiculul rutier cu care se efectuează transportul respectă următoarele condiţii:

(i) uşile laterale sau/şi uşile din spatele vehiculului rutier pentru încărcarea/descărcarea mărfurilor, obloanele, rampa escamotabilă, prelatele, roata de rezervă, cât şi celelalte echipamente specifice vehiculului respectiv sunt bine fixate;
(ii) încărcătura nu trebuie să împiedice conducerea vehiculului în condiţii de siguranţă;
(iii) centrul de greutate al încărcăturii să fie cât mai aproape de centrul vehiculului rutier;

n) să efectueze transportul numai după ce s-a asigurat că ambalajul mărfurilor este destul de rezistent pentru siguranţa transportului. În cazul în care ambalajul mărfurilor nu este destul de rezistent, va cere expeditorului o ambalare suplimentară suficient de rezistentă;

o) să se asigure că elementele de fixare a mărfurilor respectă următoarele condiţii:

(i) îndeplinesc corect funcţiile pentru care au fost construite;
(ii) sunt adaptate pentru fixarea mărfii respective;
(iii) nu prezintă noduri şi/sau elemente deteriorate, uzate, slăbite;
(iv) sunt conforme cu standardele europene şi/sau internaţionale în vigoare în domeniu;

p) să se asigure că sistemul de fixare a încărcăturii utilizat pentru înconjurarea, fixarea sau menţinerea încărcăturii pe/sau într-un vehicul este adaptat la mărimea, forma, consistenţa şi caracteristicile încărcăturii;

q) să se asigure că dispozitivul de fixare sau de înşurubare utilizat pentru fixarea încărcăturii este fixat în aşa fel încât acesta să nu poată să fie deşurubat sau desprins. Dispozitivul de înşurubare integrat utilizat pentru fixarea unei încărcături trebuie să îndeplinească următoarele condiţii: să fie proiectat şi construit în scopul pentru care este folosit;

(ii) să fie utilizat şi întreţinut conform specificaţiilor producătorului şi standardelor europene şi/sau internaţionale în domeniu;

r) să se asigure că încărcătura înfăşurată sau fixată în vehicul este în conformitate cu dispoziţiile din «Recomandările europene privind cele mai bune practici în domeniul fixării încărcăturii pentru transportul rutier», elaborate de Direcţia Generală pentru Energie şi Transport a Comisiei Europene la data de 14 decembrie 2005.

s) să deţină la sediul menţionat în certificatul de transport rutier în cont propriu următoarele documente:

i) cărţile de identitate ale vehiculelor, în original pentru cele deţinute în proprietate, respectiv în copie pentru cele deţinute cu orice alt titlu;
ii) documentele doveditoare, din care să rezulte că deţine vehicule cu orice alt titlu, în original;
iii) avizele medicale şi psihologice valabile pentru persoana care conduce permanent şi efectiv activitatea de transport rutier şi pentru conducătorii auto angajaţi;
iv) toate documentele din care reiese menţinerea condiţiilor iniţiale care au stat la baza eliberării certificatului de transport în cont propriu;
v) formularul de expediţie/transport şi formularul pentru aprobarea transportului, în cazul transportului de deşeuri, pentru anul în curs şi a nul precedent;
vi) documentele doveditoare din care să rezulte angajarea în condiţii legale a persoanelor cu funcţii care concură la siguranţa circulaţiei;
vii) tichetele de cântar prevăzute la transportul mărfurilor divizibile, pentru anul în curs şi anul precedent;
viii) documentele solicitate prin alte reglementări în domeniul transportului rutier.

ş) să asigure existenţa la bordul vehiculelor cu care efectuează transport rutier în cont propriu a următoarelor documente:

i) copia conformă a certificatului de transport în cont propriu, precum şi documentele prin care se dovedeşte faptul că transportul efectuat este în cont propriu;
ii) legitimaţia de serviciu valabilă a conducătorului auto, din care să reiasă că este angajat al întreprinderii. Modelul legitimaţiei de serviciu este prevăzut în anexa nr.42 la prezentele norme metodologice;
iii) contractul de leasing sau de închiriere, după caz, în original sau copia conformă c originalul, în cazul în care vehiculul rutier este deţinut cu contract de leasing sau de închiriere;
iv) asigurarea pentru persoanele transportate şi bagajele acestora pentru riscuri de accidente ce cad în sarcina operatorului de transport rutier, în copie;
v) certificatul de competenţă profesională al conducătorului auto, valabil pentru tipul de transport efectuat.
vi) documentul de transport
vii) după caz, atestatul de conducător auto prevăzut la art. 5 din Regulamentului (CE) nr. 1072/2009;

t) să efectueze transport rutier de mărfuri sau de persoane pe drumurile publice acoperite cu zăpadă, gheaţă sau polei, numai dacă autovehiculele sunt dotate cu anvelope de iarnă pe roţile axei/axelor de tracţiune ori au montate pe aceste roţi lanţuri sau alte echipamente antiderapante omologate şi să nu efectueze transport rutier de mărfuri sau de persoane pe drumurile publice care nu sunt acoperite cu zăpadă, gheaţă sau polei cu vehicule care au montate pe roţi lanţuri sau alte echipamente antiderapante omologate;

ţ) să asigure echiparea autovehiculelor cu plăcuţe din care să rezulte masele şi dimensiunile maxime admise/autorizate ale acestora;

u) să transmită Autorităţii Rutiere Române – A.R.R., prin completarea unui formular, în formatul electronic disponibil pe site-ul acesteia, modificările privind situaţia conducătorilor auto angajaţi, în termen de cel mult 15 zile de la apariţia modificării;

v) să anunţe pierderea, sustragerea sau deteriorarea certificatului de transport în cont propriu şi/sau a copiei conforme a acestuia la Autoritatea Rutieră Română – A.R.R. în termen de maximum 15 zile de la data constatării;

w) să publice pierderea, sustragerea certificatului de transport în cont propriu şi/sau a copiei conforme a acestuia în Monitorul Oficial al României, Partea a III-a.

x) să notifice, în scris, schimbarea sediului în termen de 28 zile, la Autoritatea Rutieră Română – A.R.R.

y) să depună certificatul de transport în cont propriu şi copiile conforme ale acestuia la

Autoritatea Rutieră Română – A.R.R. în cazul schimbării sediului .

z) să asigure informarea persoanelor transportate cu privire la obligativitatea portului centurii de siguranţă pe timpul deplasării vehiculelor, în unul dintre următoarele moduri:

de către conducătorul auto;

de către conducătorul grupului sau de către o persoană desemnată oficial în calitate de conducător al grupului;

prin mijloace audiovizuale

prin afişarea în loc vizibil la fiecare scaun a unor semne şi/sau pictograme.

Școala de șoferi Aviația © 2023 | Site creat de Brand Developer. Termeni și condiții