Curs Manager Transport Persoane - Școala de Șoferi AVIAȚIA Galați

Curs Manager Transport Persoane

TRANSPORTUL DE PERSOANE

Cadrul legal pentru efectuarea transporturilor rutiere il reprezinta OG nr. 27/31.08.2011, si OMTI nr. 980/30.11.2011.

Prevederile OG nr. 27/31.08.2011 privind transporturile rutiere, nu se aplica :

a) transporturi postale efectuate in cadrul unui serviciu universal;

b) transportul necomercial de vehicule defecte sau care sunt avariate;

c) transportul de marfuri cu autovehicule a caror masa totala maxima autorizata, inclusiv cea a remorcilor, nu depaseste 3,5 tone;

d) transportul de marfuri in regim de taxi;

e) transportul de medicamente, aparate si echipamente medicale si al altor articole necesare in cazul situatiilor de urgenta specifice catastrofelor naturale;

f) transporturi funerare;

g) deplasari efectuate cu vehicule istorice;

h) transporturi efectuate cu vehicule rutiere special destinate serviciilor medicale de urgenta;

i) transporturi efectuate cu vehicule rutiere utilizate de serviciile fortelor armate, de serviciile protectiei civile, de pompieri si structurile responsabile cu mentinerea si restabilirea ordinii si sigurantei publice sau inchiriate de acestea fara conducator auto, atunci cand transportul intra in atributiile proprii ale acestor servicii si se efectueaza sub controlul acestora;

j) transporturi efectuate cu vehicule rutiere a caror viteza maxima autorizata nu depaseste 40 km/h;

k) transporturi efectuate cu vehicule rutiere de incercari pentru imbunatatirea tehnologica;

l) transporturi efectuate cu tractoare agricole sau forestiere;

m) transporturi in interes personal efectuate de catre persoane fizice, cu vehicule rutiere detinute de acestea, indiferent de capacitate;

n) transporturi efectuate cu autovehicule construite si echipate pentru transportul a cel mult 9 persoane, inclusiv conducatorul auto, si destinate acestui scop;

o) transporturi necomerciale de lapte si stupi de albine.

Clasificarea din punctul de vedere al caracterului comercial al activității de transport:

   a) transport rutier contra cost; este acel transport de marfuri sau persoane efectuat contra plata prin încasarea unui tarif sau a echivalentului in natură sau servicii;

   b) transport rutier în cont propriu:

  1.  Când mărfurile aparțin operatorului de transport sau au fost vândute, cumpărate, date spre închiriere, închiriate sau reparate de către întreprindere, iar deplasarea este în scop propriu, auovehiculul este proprietatea intreprinderii, închiriate sau deținute in baza unui contract de leasing, șoferul este angajatul societății, iar activitatea de transport este o activitate auxiliară activității principale a întreprinderii;

2.  Cînd transportul de persoane este efectuat în scop necomercial și nonprofit iar activitatea de transport este o activitate auxiliară activității principale a întreprinderii;

Accesul la ocupatia de operator de transport rutier

Pentru a avea acces la ocupaţia de operator de transport rutier, întreprinderea trebuie să îndeplinească 4 cerinţe;

Cerința privind sediul – Se consideră îndeplinită cerinţa privind sediul, dacă întreprinderea:

a) are sediul situat pe teritoriul României, în incinta căruia îşi păstrează principalele documente

de lucru, în special documentele contabile, documentele de gestionare a personalului, documente

conţinând date referitoare la perioadele de conducere şi perioadele de repaus ale conducătorilor auto, documentele privind întreţinerea vehiculelor şi orice alte documente la care trebuie să aibă acces inspectorii Inspectoratului de Stat pentru Controlul în Transportul Rutier, în scopul verificării;

b) dispune de unul sau mai multe autovehicule, care sunt înmatriculate în România, indiferent dacă vehiculele respective se află în proprietatea sa sau sunt deţinute în temeiul unui contract de cumpărare în rate, închiriere sau leasing;

c) desfăşoară operaţiunile referitoare la autovehiculele menţionate la lit. b) permanent şi efectiv cu echipamentele administrative necesare şi cu echipamentele şi instalaţiile tehnice corespunzătoare, într-un centru de exploatare situat pe teritoriul României.

Cerința privind buna reputație – Se consideră îndeplinită cerinţa privind buna reputaţie, dacă:

a) întreprinderea şi managerul de transport al acesteia nu au fost condamnate sau sancţionate pentru incalcari ale dreptului comercial, insolventa, conditii de remunerare si de munca ale profesiei, circulatiei rutiere,

b) managerul de transport şi-a pierdut buna reputaţie pentru încălcările grave prevăzute în anexa nr.IV la Regulamentul (CE) nr. 1071/2009 sau a fost declarat inapt să conducă activitatea de transport şi a intervenit reabilitarea.

Cerința privin capacitatea financiară 

Se consideră îndeplinită cerinţa privind capacitatea financiară, dacă întreprinderea demonstrează, pe baza conturilor anuale certificate de un auditor sau de o persoană acreditată în mod corespunzător, că dispune în fiecare an de capital şi rezerve în valoare totală de cel puţin 9000 EUR pentru un singur vehicul utilizat şi de 5000 EUR pentru fiecare vehicul suplimentar utilizat. În situaţia în care întreprinderea nu dovedeşte deţinerea capitalului şi rezervelor financiare prevăzute, aceasta poate demonstra îndeplinirea capacităţii financiare printr-un certificat, cum ar fi o garanţie bancară sau asigurare prevăzută la art. 7 alin. (2) din Regulamentul (CE) nr. 1071/2009, eliberat de una sau mai multe bănci sau de alte instituţii financiare, inclusiv societăţi de asigurare.

Cerința privind competența profesională 

Se consideră îndeplinită cerinţa privind competenţa profesională, dacă întreprinderea care exercită ocupaţia de operator de transport rutier desemnează o persoană fizică ca manager de transport, titular al unui certificat de competenţă profesională, care îndeplineşte cerinţa de bună reputaţie şi care:

a) conduce permanent şi efectiv activităţile de transport ale întreprinderii;

b) este angajat, director, proprietar sau acţionar al întreprinderii, sau administrează întreprinderea sau, în cazul întreprinderii autorizate ca persoană fizică, este însăşi persoana respectivă;

c) este rezident în Uniunea Europeană.

O persoană fizică poate avea calitatea de manager de transport la o singură întreprindere.

Daca sunt indeplinite toate cele 4 (patru) cerinte, atunci se poate efectua transport rutier contra cost.

Transportul rutier contra cost de mărfuri şi de persoane se efectuează de către operatorii de transport rutier în baza licenţei comunitare numai cu autovehicule la bordul cărora există, pe toată durata transportului, o copie conformă a licenţei comunitare, documentul de transport, precum şi celelalte documente specifice tipului de transport efectuat, stabilite prin reglementările în vigoare. Copia conforma a licentei comunitare se obtine in baza licentei comunitare pentru fiecare vehicul detinut.

Licenţa comunitară 

Este eliberată Autoritatea Rutieră Română – A.R.R. cu o valabilitate de 10 ani, după prezentarea documentului de plată a tarifului de eliberare, aceasta păstrânduse la sediul operatorului de transport. Copiile conforme ale licenţei comunitare se eliberează de Autoritatea Rutieră Română – A.R.R. cu o valabilitate de minim 1 an şi fără a depăşi perioada de valabilitate a licenţei comunitare, după prezentarea documentului de plată a tarifului de eliberare, acestea păstrându-se la bordul autovehiculelor pentru care au fost emise. Licenţa comunitară şi copiile conforme ale acesteia sunt documente nominale ale operatorului de transport rutier, nefiind transmisibile. Copiile conforme ale licenţei comunitare sunt personalizate de către Autoritatea Rutieră Română – A.R.R. cu numerele de înmatriculare ale autovehiculelor pentru care au fost emise. Unui operator de transport rutier i se poate elibera un număr maxim de copii conforme ale licenţei comunitare corespunzător numărului de autovehicule pentru care îndeplineşte condiţia de capacitate financiară.

Pentru obţinerea licenţei comunitare şi a copiilor conforme ale acesteia, întreprinderea va depune sau va transmite prin poştă, cu confirmare de primire, la sediul central al Autorităţii Rutiere Române – A.R.R., o cerere .Cererea depusă sau transmisă va fi însoţită de următoarele:

a) document doveditor privind deţinerea sediului unde întreprinderea îşi păstrează documentele şi în care aceasta desfăşoară activitatea administrativă şi operativă în legătură cu transportul rutier;

b) document privind asigurarea întreţinerii tehnice a vehiculelor rutiere utilizate;

c) cazierul judiciar al managerului de transport şi declaraţie pe propria răspundere a acestuia din care să reiasă că nu a fost sancţionat pentru încălcările prevăzute la art. 6 alin.(1) lit. a) şi b) din Regulamentul (CE) nr. 1071/2009 sau actul prevăzut la art. 19 din Regulamentul (CE) nr. 1071/2009, în cazul cetăţenilor străini din statele membre ale Uniunii Europene;

d) cazierul judiciar al întreprinderii şi declaraţie pe propria răspundere a acesteia, prevăzută în anexa nr. 7 la prezentele norme metodologice, din care să reiasă că întreprinderea nu a fost sancţionată pentru încălcările prevăzute la art. 6 alin.(1) lit. a) şi b) din Regulamentul (CE) nr. 1071/2009;

e) document privind îndeplinirea condiţiei de capacitate financiară prevăzut la art. 7 din

Regulamentul (CE) nr. 1071/2009;

f) certificatul de competenţă profesională al managerului de transport prevăzut în Regulamentul (CE) nr. 1071/2009, valabil pentru tipul de transport efectuat.

În cazul în care operatorul de transport rutier îşi schimbă sediul social, pierde licenta comunitara, sau sustragerea acesteia, acesta trebuie să notifice acest fapt către Autoritatea Rutieră Română – A.R.R., în cel mult 15 zile de la producerea ei. Autoritatea Rutieră Română – A.R.R. va elibera, în termen de 5 zile de la notificarea prevăzută mai sus, licenţa comunitară şi copiile conforme ale acesteia modificate, în baza îndeplinirii condiţiilor prevăzute de prezentele norme, păstrându-se termenul de valabilitate al licenţei de transport/licenţei comunitare şi ale copiilor conforme ale acesteia eliberate anterior, care sunt depuse la A.R.R.

Pentru a efectua transport rutier contra cost de persoane, operatorul de transport rutier trebuie să deţină la bordul autovehiculului copia conformă a licenţei comunitare valabilă pentru transportul rutier de persoane, documentul de transport, precum şi toate celelalte documente specifice, prevăzute de reglementările în vigoare, pentru fiecare categorie şi/sau tip de transport rutier.

Transportul rutier contra cost de persoane se poate realiza prin:

a) servicii regulate;

b) servicii regulate speciale;

c) servicii ocazionale.

Transportul rutier contra cost de persoane prin servicii regulate in trafic national

Transportul rutier contra cost de persoane prin servicii regulate poate fi interjudetean (tranziteaza mai multe judete), sau judetean ( efectuat pe teritoriul unui singur judet).

Licenţa de traseu reprezintă documentul de transport pe baza căruia se poate efectua transportul rutier naţional contra cost de persoane prin serviciile regulate. În cazul transportului rutier interjudeţean contra cost de persoane, licenţa de traseu se eliberează pentru fiecare cursă, iar în cazul transportul rutier judeţean contra cost de persoane licenţa de traseu se eliberează pentru fiecare traseu. Graficul de circulaţie aferent licenţei de traseu cuprinde:

a) staţiile, altele decât staţiile publice, precum şi distanţele dintre acestea;

b) orele de plecare, respectiv de sosire;

c) zilele în care se efectuează transportul.

Transportul rutier contra cost de persoane prin servicii regulate speciale

Transportul rutier interjudeţean contra cost de persoane prin servicii regulate speciale se efectuează de operatorii de transport rutier pe baza licenţei de traseu eliberată de Autoritatea Rutieră Română – A.R.R. Licenţa de traseu reprezintă documentul de transport pe baza căruia se poate efectua transportul rutier naţional contra cost de persoane prin serviciile regulate speciale.

Transportul rutier interjudeţean contra cost de persoane prin servicii regulate speciale poate fi efectuat de către operatorii de transport rutier care au încheiat un contract cu un beneficiar care poate fi agent economic, unitate de învăţământ sau unitate militară, în vederea efectuării transportului următoarelor categorii de personal:

a) muncitorii transportaţi între domiciliu şi locul de muncă;

b) elevii şi studenţii transportaţi spre şi dinspre instituţiile de învăţământ;

c) militarii şi familiile acestora transportaţi între domiciliu şi unitatea militară.

Suplimentar faţă de documentul de transport, în cazul transportului rutier contra cost de persoane prin servicii regulate speciale, la bordul autobuzului trebuie să se mai afle:

a) contractul încheiat cu beneficiarul transportului sau copia conformă cu originalul a acestuia;

b) documentele din care să rezulte apartenenţa pasagerilor la categoria pentru care este licenţiat serviciul de transport persoane prin servicii regulate speciale;

c) legitimaţia de serviciu valabilă a conducătorului auto, din care să reiasă că este angajat al operatorului de transport rutier;

d) contractul de închiriere sau de leasing în original ori copie conformă cu originalul, în cazul în care autobuzul este deţinut cu contract de închiriere sau leasing;

e) actul prin care se dovedeşte dreptul de muncă în România, în cazul conducătorilor auto cetăţeni ai statelor nemembre ale Uniunii Europene;

f) asigurarea pentru persoanele transportate şi bagajele acestora, pentru riscuri de accidente ce cad în sarcina operatorului de transport rutier, în copie;

d) certificatul de competenţă profesională al conducătorului auto, valabil pentru tipul de transport efectuat.

Transportul rutier contra cost de persoane prin servicii regulate in trafic international

Transportul rutier internaţional contra cost de persoane prin servicii regulate între România şi celelalte state membre ale Uniunii Europene se efectuează de operatorii de transport rutier, pe baza autorizaţiei de transport internaţional însoţită de graficele de circulaţie. Autorizaţia de transport internaţional reprezintă documentul de transport pe baza căruia se poate efectua transportul rutier internaţional contra cost de persoane prin serviciile regulate.

Autorizaţia de transport internaţional dă dreptul operatorului de transport rutier titular să efectueze transport rutier internaţional contra cost de persoane prin servicii regulate direct sau prin intermediul operatorilor de transport rutier subcontractanţi ori prin asociere cu alţi operatori de transport rutier, pe teritoriul României, pe teritoriul statului/statelor tranzitate şi pe teritoriul statului în care se află situat celălalt capăt al traseului.

Pentru eliberarea autorizaţiei de transport internaţional, operatorul de transport rutier va depune sau va transmite prin poştă, cu confirmare de primire, la Direcţia Generală Reglementări în Transporturi, un dosar care va cuprinde următoarele documente:

a) cerere de eliberare

b) traseul şi graficul de circulaţie propuse, cu indicarea punctelor de îmbarcare/debarcare a persoanelor;

c) schiţa traseului, cu indicarea punctelor de trecere a frontierelor;

d) schema de conducere care să permită controlul respectării perioadelor de conducere şi de odihnă ale conducătorilor auto;

e) contractul privind efectuarea în comun a serviciului regulat internaţional încheiat cu partenerul străin stabilit în statul din afara Uniunii Europene unde se află celălalt capăt al traseului, conform acordurilor şi convenţiilor internaţionale încheiate de România cu statul respectiv; contractul se va prezenta în limba română şi în limba oficială sau în una dintre limbile oficiale ale statului partenerului străin;

f) grila cu tarifele practicate;

g) copia licentei comunitare;

h) copii conforme ale licentei comunitare corespunzatoare numarului de autobuze necesar pentru efectuarea serviciului regulat.

Transportul rutier contra cost de persoane prin servicii ocazionale in trafic national

Transportul rutier contra cost de persoane prin servicii ocazionale se efectuează de către operatorii de transport rutier numai pe baza documentului de transport. Prin document de transport se înţelege documentul de control. Documentul de control este format din foi de parcurs detaşabile, în două exemplare, legate în carnete de 25 de file numerotate consecutiv de la 1 la 25. Foile de parcurs se completează în dublu exemplar de către operatorul de transport rutier, pentru fiecare călătorie înainte de începerea acesteia. Primul exemplar al foii de parcurs, denumit original, se detaşează din documentul de control imediat după completare şi se păstrează la bordul autovehiculului pe toată durata transportului pentru care a fost întocmit. Al doilea exemplar al foii de parcurs, denumit copie, se păstrează în carnet, ţinut la sediul operatorului de transport rutier. În cazul transportului rutier contra cost de persoane prin servicii ocazionale, efectuat pe bază de comandă sau contract încheiat de operatorul de transport rutier cu beneficiarul transportului, acesta trebuie sa conţină cel puţin următoarele date:

a) denumirea beneficiarului;

b) codul unic de înregistrare;

cadresa beneficiarului (adresa de comunicare a actelor);

d) traseul;

e) punctul de îmbarcare şi cel de debarcare a persoanelor transportate;

f) perioada de desfăşurare a serviciului respectiv..

Suplimentar faţă de documentul de transport si copia conforma, în cazul transportului rutier contra cost de persoane prin servicii ocazionale, la bordul autobuzului trebuie să se mai afle:

a) legitimaţia de serviciu valabilă a conducătorului auto, din care să reiasă că este angajat al operatorului de transport;

b) contractul de închiriere sau de leasing în original ori copia conformă cu originalul, în cazul în care autovehiculul rutier este deţinut cu contract de închiriere sau de leasing;

c) actul prin care se dovedeşte dreptul de muncă în România, în cazul conducătorilor auto cetăţeni ai statelor nemembre ale Uniunii Europene;

d) asigurarea pentru persoanele transportate şi bagajele acestora pentru riscuri de accidente ce cad în sarcina operatorului de transport rutier, în copie;

e) certificatul de competenţă profesională al conducătorului auto, valabil pentru tipul de transport efectuat.

Transportul rutier contra cost de persoane prin servicii ocazionale în trafic internaţional

Pentru efectuarea transportului rutier contra cost de persoane prin servicii ocazionale, operatorul de transport rutier român are obligaţia de a deţine la bordul vehiculului, pe toată durata transportului, copia conformă a licenţei comunitare, precum şi documentul de transport.

Prin document de transport se înţelege, după caz:

a) documentul de control prevăzut la prezentele norme pentru transportul rutier contra cost de persoane prin servicii ocazionale efectuate pe teritoriul Uniunii Europene;

b) documentul de control prevăzut de Acordul INTERBUS pentru transportul rutier contra cost de persoane prin servicii ocazionale liberalizate efectuate între România şi state din afara Uniunii Europene sau care tranzitează state din afara Uniunii Europene;

c) autorizaţia pentru serviciul ocazional neliberalizat;

d) documentul de control prevăzut de acordurile şi convenţiile internaţionale pentru transportul rutier contra cost de persoane prin servicii ocazionale, în cazul statelor nesemnatare ale Acordului INTERBUS.

Suplimentar faţă de documentul de transport, în cazul transportului rutier internaţional contra cost de persoane prin servicii ocazionale, la bordul autobuzului trebuie să se afle:

a) legitimaţia de serviciu valabilă a conducătorului auto, din care să reiasă că este angajat al operatorului de transport rutier;

b) contractul de închiriere sau de leasing în original ori copia conformă cu originalul, în cazul în care autobuzul este deţinut cu contract de închiriere sau de leasing;

c) actul prin care se dovedeşte dreptul de muncă în România, în cazul conducătorilor auto cetăţeni ai statelor nemembre ale Uniunii Europene;

d) asigurarea pentru persoanele transportate şi bagajele acestora pentru riscuri de accidente ce cad în sarcina operatorului de transport rutier, în copie;

e) certificatul de competenţă profesională al conducătorului auto, valabil pentru tipul de transport efectuat.

Efectuarea transportului rutier în cont propriu de persoane

Transportul rutier în cont propriu de persoane se efectuează de către întreprinderi de transport rutier în cont propriu numai cu autobuze la bordul cărora se află, pe toată durata transportului, o copie conformă a certificatului de transport în cont propriu şi documentul de transport. Prin document de transport se înţelege tabelul cuprinzând numele persoanelor transportate, semnat şi ştampilat de către reprezentantul legal al întreprinderii. Suplimentar faţă de documentul de transport, în cazul transportului rutier în cont propriu de persoane, la bordul autobuzului trebuie să se mai afle:

a) legitimaţia de serviciu valabilă a conducătorului auto, din care să reiasă că este angajat al întreprinderii de transport rutier în cont propriu;

b) contractul de leasing în original sau copia conformă cu originalul, în cazul în care autobuzul este deţinut cu contract de leasing;

c) actul prin care se dovedeşte dreptul de muncă în România, în cazul conducătorilor auto cetăţeni ai statelor nemembre ale Uniunii Europene;

d) asigurarea pentru persoanele transportate şi bagajele acestora pentru riscuri de accidente ce cad în sarcina întreprinderii de transport rutier în cont propriu, în copie;

e) certificatul de competenţă profesională al conducătorului auto, valabil pentru tipul de transport efectuat.

Obligaţiile operatorilor de transport (marfa si/sau persoane)

Operatorii de transport care efectuează operaţiuni de transport rutier contra cost au următoarele obligaţii:

a) să se asigure că persoanele angajate în funcţii care concură la siguranţa rutieră sunt titulare ale unui certificat/atestat profesional valabil conform reglementărilor legale în vigoare;

b) să utilizeze numai vehicule rutiere a căror stare tehnică corespunde reglementărilor naţionale de siguranţă rutieră şi de protecţia mediului înconjurător, cu inspecţia tehnică periodică valabilă şi certificate/clasificate/încadrate corespunzător, conform prevederilor legale în vigoare;

c) să monteze, numai prin agenţi economici autorizaţi, aparate tahograf şi limitatoare de viteză la vehiculele pentru care acestea sunt obligatorii;

d) să nu permită plecarea în cursă a vehiculelor care au tahograful sau limitatorul de viteză defect, nesigilat sau fără suficiente foi de înregistrare pentru efectuarea întregului parcurs al transportului;

e) să nu permită intervenţia persoanelor neautorizate asupra aparatelor tahograf şi a limitatoarelor de viteză;

f) să depună licenţa de transport/licenţa comunitară şi/sau copiile conforme ale acesteia la sediul inspectoratului teritorial al I.S.C.T.R. în raza căruia s-a efectuat controlul, în termen de maximum 5 zile lucrătoare de la comunicarea măsurii suspendării acestor documente.

g) să planifice transporturile şi să întocmească programul de executare a acestora, astfel încât conducătorul auto şi lucrătorii mobili să poată respecta prevederile legale privind timpul de lucru, de odihnă şi de repaus;

h) să asigure efectuarea transportului rutier de persoane numai în limita numărului de locuri înscris în certificatul de înmatriculare sau, în cazul autovehiculelor clasificate pe stele sau categorii, în limita numărului de locuri pe scaune înscris în certificatul de clasificare.

i) regulile şi procedurile ce trebuie urmate în cazul efectuării transporturilor rutiere de mărfuri cu mase şi/sau dimensiuni care depăşesc masele şi/sau dimensiunile maxime admise/autorizate, conform reglementărilor în vigoare;

j) să asigure parcarea vehiculelor rutiere deţinute numai în locuri special amenajate;

k) să efectueze transportul asigurând un sistem de fixare a încărcăturii astfel încât acesta să reziste la forţele exercitate atunci când vehiculul este supus la următoarele acceleraţii:

(i) decelerare de 0,8 x g (acceleraţie gravitaţională) spre faţă;
(ii) decelerare de 0,5 x g (acceleraţie gravitaţională) spre spate;
(iii) accelerare de 0,5 x g (acceleraţie gravitaţională) spre ambii pereţi laterali.

Atunci când asupra unui element component al sistemului de fixare se exercită o forţă determinată conform pct. (i), (ii) şi (iii), forţa exercitată asupra acestui element de fixare nu poate depăşi sarcina nominală pentru care acesta a fost construit;

l) să se asigure în prealabil că vehiculul urutier cu care se efectuează transportul respectă următoarele condiţii:

(i) uşile laterale sau/şi uşile din spatele vehiculului pentru încărcarea/descărcarea mărfurilor, obloanele, rampa escamotabilă, prelatele, roata de rezervă, cât şi celelalte echipamente specifice vehiculului respectiv sunt bine fixate;
(ii) încărcătura nu trebuie să împiedice conducerea vehiculului în condiţii de siguranţă;
(iii) centrul de greutate al încărcăturii să fie cât mai aproape de centrul vehiculului rutier;

m) să efectueze transportul numai după ce s-a asigurat că ambalajul mărfii este destul de rezistent pentru siguranţa transportului. În cazul în care ambalajul mărfii nu este destul de rezistent, va cere expeditorului o ambalare suplimentară suficient de rezistentă;

n) să se asigure că elementele de fixare a mărfii respectă următoarele condiţii:

(i) îndeplinesc corect funcţiile pentru care au fost construite;
(ii) sunt adaptate pentru fixarea mărfii respective;
(iii) nu prezintă noduri şi/sau elemente deteriorate, uzate, slăbite;
(iv) sunt conforme cu standardele europene şi/sau internaţionale în vigoare în domeniu;

o) să se asigure că sistemul de fixare a încărcăturii utilizat pentru înconjurarea, fixarea sau menţinerea încărcăturii pe/sau într-un vehicul este adaptat la mărimea, forma, consistenţa şi caracteristicile încărcăturii;

p) să se asigure că dispozitivul de fixare sau de înşurubare utilizat pentru fixarea încărcăturii este fixat în aşa fel încât acesta să nu poată să fie deşurubat sau desprins. Dispozitivul de înşurubare integrat utilizat pentru fixarea unei încărcături trebuie să îndeplinească următoarele condiţii:

(i) să fie proiectat şi construit în scopul pentru care este folosit;
(ii) să fie utilizat şi întreţinut conform specificaţiilor producătorului şi standardelor europene şi/sau internaţionale în domeniu;

q) să se asigure că încărcătura înfăşurată sau fixată în vehicul este în conformitate cu dispoziţiile din «Recomandările europene privind cele mai bune practici în domeniul fixării încărcăturii pentru transportul rutier», elaborate de Direcţia Generală pentru Energie şi Transport a Comisiei Europene la data de 14 decembrie 2005;

r) în situaţia în care condiţia de capacitate financiară nu mai este îndeplinită pentru toate autovehiculele pentru care s-au emis copii conforme ale licenţei de transport/licenţei comunitare, operatorul de transport rutier are obligaţia de a depune, în termen de 10 zile, la Autoritatea Rutieră Română – A.R.R., un număr de copii conforme ale licenţei comunitare egal cu numărul autovehiculelor pentru care această condiţie nu mai este îndeplinită;

s) în cazul efectuării transportului rutier contra cost de persoane, operatorii de transport rutier au şi următoarele obligaţii, după caz:

i) să utilizeze pe timpul executării transportului rutier placa de traseu cu nominalizarea operatorului de transport rutier, a traseului şi a tipului de transport;
ii) să asigure afişarea în interiorul vehiculului a tarifului de transport pe baza de legitimaţie de călătorie, conform distantelor corespunzătoare staţiilor prevăzute in graficul de circulaţie aferent licenţei de traseu;
iii) să admită la transport persoanele care beneficiază, potrivit legii, de facilitaţi la transportul rutier;
iv) să asigure gratuit readucerea persoanelor transportate la punctul de plecare, in cazul in care călătoria nu se poate realiza pana la destinaţie din vina operatorului de transport rutier;
v) să asigure preluarea persoanelor transportate din vehiculele ramase imobilizate pe traseu, in termen de maximum 3 ore în judeţ, 5 ore în tară şi în termen de maximum 16 ore în cazul transporturilor în trafic internaţional;
vi) să asigure gratuit readucerea persoanelor transportate la punctul de plecare, în cazul în care călătoria nu se poate realiza până la destinaţie din vina operatorului de transport rutier;
vii) să asigure vânzarea biletelor la capetele traseului şi în vehicul, inclusiv cu anticipaţie;
viii) să anunţe anticipat cursele care nu pot fi executate din cauza de forţă majoră sau din alte cauze la capetele traseului şi, în limita posibilităţilor, şi pe traseu;
ix) să încheie contracte de acces în autogară, în conformitate cu graficele de circulaţie anexă la licenţa de traseu.
x) să comunice la agenţia teritorială a Autorităţii Rutiere Române – A.R.R. emitentă a licenţei de traseu, în fiecare zi de vineri, situaţia persoanelor cu facilităţi la transportul rutier potrivit legii, transportate în săptămâna precedentă, în formatul solicitat de aceasta;
xi) să transporte în baza biletului/tichetului/cuponului special de călătorie acordat ca facilitate la transportul rutier public, completat anterior efectuării transportului, numai acele persoane care beneficiază de facilităţi la transport potrivit legii.
xii) să efectueze traseul/cursa o perioadă de minimum 30 de zile de la data depunerii la agenţia teritorială emitentă a Autorităţii Rutiere Romane – A.R.R. sau la Direcţia Generală Reglementări în transporturi a cererii de renunţare la licenţa de traseu respectivă;
xiii) să efectueze traseul sau cursa pe o perioada de 30 de zile, în cazul transporturilor interjudeţene, şi de 60 de zile, în cazul transporturilor judeţene, de la data primirii de la agenţia teritorială emitentă a Autorităţii Rutiere Române – A.R.R.a înştiinţării privind retragerea licenţei de traseu;
xiv) să asigure bilete de călătorie în cel puţin două limbi – limba română şi o limbă de circulaţie internaţională, în cazul efectuării transportului rutier internaţional contra cost de persoane;
xv) să respecte prevederile prevăzute în autorizaţia de transport şi să asigure criteriile de continuitate, regularitate şi capacitate necesare efectuării transportului de persoane prin servicii regulate pe traseul internaţional respectiv;
xvi) să nu utilizeze staţiile publice în cazul efectuării transportului interjudeţean de persoane prin servicii regulate speciale; staţiile utilizate pentru urcarea/coborârea persoanelor transportate trebuie să asigure condiţii minime de siguranţa pentru acestea;
xvii) să preia la transport numai persoanele nominalizate şi care deţin legitimaţii de serviciu valabile, eliberate de beneficiarul transportului, în cazul efectuării transportului rutier contra cost de persoane prin servicii regulate speciale;
xviii) să efectueze transportul rutier naţional contra cost de persoane prin servicii regulate numai cu autobuze dotate cu aparat de marcat electronic fiscal şi cititor de carduri cu posibilitatea de transmitere on-line a datelor, conform reglementărilor în vigoare;
xix) să transmită semestrial Direcţiei Generale Reglementări în Transporturi raportul efectuării curselor aferente serviciilor regulate de transport internaţional de persoane.
xx) să transmită semestrial Autorităţii Rutiere Române A.R.R. raportările privind operaţiunile de cabotaj prevăzute în Regulamentul (CE) nr. 1073/2009,
xxi) să afişeze traseul serviciului, staţiile, orarul, tarifele şi condiţiile de transport astfel încât să garanteze că aceste informaţii sunt disponibile tuturor utilizatorilor.
xxii) să asigure desfăşurarea serviciului la nivelul de calitate, continuitate, regularitate şi capacitate conform autorizaţiei de transport internaţional/licenţei de traseu, în cazul efectuării transportului rutier contra cost de persoane prin servicii regulate;

să deţină la sediul următoarele documente, după caz:

i) cărţile de identitate ale vehiculelor, în original pentru cele deţinute în proprietate, respectiv în copie pentru cele deţinute cu orice alt titlu;
ii) documentele doveditoare, din care să rezulte că deţine vehicule cu orice alt titlu, în original;
iii) avizele medicale şi psihologice valabile pentru persoanele cu funcţii care concură la siguranţa circulaţiei;
iv) toate documentele din care reiese menţinerea condiţiilor de acces la profesie şi la piaţă;
v) formularul de expediţie/transport şi formularul pentru aprobarea transportului, în cazul transportului de deşeuri, pentru anul în curs şi anul precedent;
vi) documentele doveditoare din care să rezulte angajarea în condiţii legale a persoanelor cu funcţii care concură la siguranţa circulaţiei;
vii) tichetele de cântar prevăzute la transportul mărfurilor divizibile, pentru anul în curs şi anul precedent, precum şi autorizaţiile speciale de transport privind transportul mărfurilor indivizibile cu depăşirea maselor şi/sau dimensiunilor maxime admise;
viii) scrisorile de transport (C.M.R.), pentru anul in curs si anul precedent;
vix) documentul de control INTERBUS, in original, reîntregit dacă a fost folosit în totalitate şi foile de parcurs pentru documentul de control INTERBUS aflat in exploatare, pentru anul in curs şi anul precedent;
x) documentul de control prevăzut de acordurile bilaterale pentru transportul rutier public de persoane prin servicii ocazionale, in cazul statelor nesemnatare ale Acordului INTERBUS, pentru anul în curs şi anul precedent;
xi) documentul de control, în original, reîntregit dacă a fost folosit în totalitate şi foile de parcurs pentru documentul de control aflat în exploatare, în cazul transportului de persoane prin servicii ocazionale în trafic naţional şi internaţional, pentru anul în curs şi anul precedent;
xii) asigurarea pentru persoanele transportate şi bagajele acestora pentru riscuri de accidente ce cad în sarcina operatorului de transport rutier;
xiii) documentele privind întreţinerea vehiculelor pentru o perioadă de 18 luni, care să conţină minimum informaţiile privind: informări legate sesizările conducătorilor auto privind starea tehnică a vehiculului, rezoluţii ale menagerului de transport, modalitatea de soluţionare şi documentejustificative, după caz,
xiv) documentele solicitate prin alte reglementări în domeniul transportului rutier.

t) să asigure existenţa la bordul vehiculelor cu care efectuează transport rutier contra cost a următoarelor documente, după caz:

i) copia conformă a licenţei de transport/licenţei comunitare;
ii) legitimaţia de serviciu valabilă a conducătorului auto, din care să reiasă că este angajat al operatorului de transport, al cărei model este prevăzut în anexa nr. 42 la prezentele norme metodologice;
iii) contractul de leasing sau de închiriere, după caz, în original sau copia conformă cu originalul, în cazul în care vehiculul rutier este deţinut cu contract de leasing sau de închiriere;
iv) asigurarea pentru persoanele transportate şi bagajele acestora pentru riscuri de accidente ce cad în sarcina operatorului de transport rutier, în copie;
v) certificatul de competenţă profesională al conducătorului auto, valabil pentru tipul de transport efectuat;
vi) documentul de transport, conform tipului de transport rutier efectuat, precum şi autorizaţiile prevăzute de legislaţia în vigoare în domeniul transporturilor rutiere;
vii) atestatul de conducător auto prevăzut la art. 5 din Regulamentului (CE) nr. 1072/2009, după caz;
viii) documentele din care să rezulte apartenenţa pasagerilor la categoria pentru care este autorizat/licenţiat serviciul de transport persoane prin servicii regulate speciale.

ţ) să desfăşoare operaţiuni de transport rutier contra cost de mărfuri periculoase numai dacă:

i) desemnează un consilier de siguranţă pentru transportul mărfurilor periculoase;
ii) respectă obligaţiile care îi revin conform prevederilor cap. 1.4 din anexa A la Acordul european referitor la transportul rutier internaţional al mărfurilor periculoase (A.D.R.), încheiat la Geneva la 30 septembrie 1957, la care România a aderat prin Legea nr. 31/1994, cu modificările şi completările ulterioare.

u) să efectueze transport rutier de mărfuri sau de persoane pe drumurile publice acoperite cu zăpadă, gheaţă sau polei, numai dacă autovehiculele sunt dotate cu anvelope de iarnă pe roţile axei/axelor de tracţiune ori au montate pe aceste roţi lanţuri sau alte echipamente antiderapante omologate şi să nu efectueze transport rutier de mărfuri sau de persoane pe drumurile publice care nu sunt acoperite cu zăpadă, gheaţă sau polei cu vehicule care au montate pe roţi lanţuri sau alte echipamente antiderapante omologate.

v) să asigure instruirea conducătorilor auto privind obligaţiile ce revin acestora;

w) să utilizeze pe timpul executării transportului rutier placa de traseu cu nominalizarea operatorului de transport rutier şi a traseului;

x) să anunţe anticipat cursele care nu pot fi executate din cauză de forţă majoră sau din alte cauze la capetele traseului şi, în limita posibilităţilor, şi pe traseu;

y) să notifice autorităţii de autorizare renunţarea la serviciu, în conformitate cu prevederile prezentelor norme metodologice;

z) să comunice, prin mijloace corespunzătoare de publicitate, utilizatorilor serviciului regulat, pe care îl efectuează în baza unei autorizaţii/licenţe de traseu, renunţarea efectuării serviciului, cu cel puţin 30 de zile înainte de dat renunţării;

aa) să asigure bilete de călătorie în conformitate cu prevederile Regulamentului (CE) nr. 1073/2009, precum şi ale acordurilor şi convenţiilor internaţionale la care România este parte;
ab) să anunţe pierderea, sustragerea sau deteriorarea licenţei comunitare şi/sau a copiei conforme a acesteia la agenţia teritorială emitentă a Autorităţii Rutiere Române – A.R.R. în termen de maximum 15 zile de la data constatării;
ac) să publice pierderea sau sustragerea licenţei comunitare şi/sau a copiei conforme a acesteia, precum şi a licenţei de traseu, în Monitorul Oficial al României, Partea a III-a.
ad) să notifice, în scris, schimbarea sediului în termen de 15 zile, la Autoritatea Rutieră Română – A.R.R.
ae) să depună licenţa comunitară şi copiile conforme ale acesteia la Autoritatea Rutieră Română – A.R.R. în cazul schimbării sediului;
af) să transmită anterior efectuării transportului la Autoritatea Rutieră Română – A.R.R., prin completarea unui formular în formatul electronic disponibil pe pagina de internet a acesteia, datele solicitate referitoare la transportul rutier contra cost de persoane prin servicii ocazionale;
ag) să transmită Autorităţii Rutiere Române – A.R.R., prin completarea unui formular, în formatul electronic disponibil pe site-ul acesteia, modificările privind situaţia conducătorilor auto angajaţi, în termen de cel mult 15 zile de la apariţia modificării;
ah) să asigure echiparea autovehiculelor cu plăcuţe din care să rezulte dimensiunile şi masele maxime admise/autorizate ale acestora;
ai) să asigure vânzarea biletelor cu anticipaţie
aj) să asigure informarea persoanelor transportate cu privire la obligativitatea portului centurii de siguranţă pe timpul deplasării vehiculelor, în unul dintre următoarele moduri:
i) de către conducătorul auto;
ii) de către conducătorul grupului sau de către o persoană desemnată oficial în calitate de conducător al grupului;
iii) prin mijloace audiovizuale;
vi) prin afişarea în loc vizibil la fiecare scaun a unor semne şi/sau pictograme.

Obligaţiile conducătorilor auto

Conducătorii auto angajaţi ai întreprinderilor/operatorilor de transport rutier, care efectuează operaţiuni de transport, au următoarele obligaţii:

a) să emită bilete/legitimaţii de călătorie corespunzătoare tarifelor aferente distantei parcurse de persoanele transportate;

b) să permită urcarea în autovehicul numai a persoanelor posesoare de bilete/legitimaţii de călătorie sau a celor care beneficiază de facilităţi la transportul rutier, potrivit legii;

c) să nu oprească pentru urcarea/coborârea altor persoane decât a celor care aparţin categoriei pentru care este autorizat/licenţiat serviciul respectiv, în cazul efectuării transportului rutier contra cost de persoane prin servicii regulate speciale.

d) să transporte persoane doar în limita numărului de locuri pe scaune înscris în certificatul de înmatriculare sau, în cazul autovehiculelor clasificate pe stele sau categorii, în limita numărului de locuri pe scaune înscris în certificatul de clasificare.

e) să oprească în toate staţiile prevăzute în graficul de circulaţie aferent licenţei de traseu, fără a opri, pentru urcarea sau coborârea persoanelor transportate, în alte locuri decât cele prevăzute in graficul de circulaţie;

f) să informeze persoanele transportate cu privire la obligativitatea portului centurii de siguranţă pe timpul deplasării vehiculelor;

g) să respecte regulile privind încărcarea, repartizarea încărcăturii, asigurarea şi fixarea mărfurilor transportate;

h) să transporte doar persoanele nominalizate în documentul de control;

i) să cunoască şi să respecte măsurile ce trebuie luate după un accident sau incident în ceea ce priveşte asigurarea vehiculului, protecţia personală şi a celorlalţi participanţi la trafic, protecţia mediului, protecţia bunurilor;

j) să preia mărfuri sau colete doar in limita spaţiilor disponibile, în cazul efectuării transportului rutier de persoane;

k) să asigure urcarea şi coborârea bagajelor în/din portbagajul vehiculului. Bagajele se manipulează numai de către conducătorul auto;

Școala de șoferi Aviația © 2023 | Site creat de Brand Developer. Termeni și condiții