Atestat TAXI | Școala de Șoferi AVIAȚIA Galați

CURS TAXI

Cadrul legal pentru efectuarea transporturilor in regim TAXI il reprezinta L 38/2003.

Transportul în regim de taxi este serviciul de transport public de persoane, bunuri sau marfuri asigurat contra cost, pe baza de bon client, şi realizat în condiţiile L 38/2003;

Transportul în regim de taxi sau transportul în regim de inchiriere se realizează numai cu autovehicule detinute de catre transportatorii autorizaţi, cu titlu de proprietate sau in temeiul unui contract de leasing.

Autorizaţia de transport

Se eliberează de către autoritatea de autorizare pe durată nedeterminată şi este valabilă cu condiţia vizării acesteia la fiecare 5 ani de către aceasta, odată cu verificarea îndeplinirii condiţiilor care stau la baza emiterii unei astfel de autorizaţii; autorizaţia de transport în regim de taxi sau autorizaţia de transport în regim de închiriere se eliberează de autoritatea de autorizare din cadrul primăriei localităţii sau primăriei municipiului Bucureşti de pe raza administrativ-teritorială în care transportatorul îşi are sediul sau domiciliul; în cazul transportului în regim de taxi, autorizaţia de transport se eliberează pentru transport de persoane în regim de taxi sau pentru transport de mărfuri ori de bunuri în regim de taxi;

Autorizaţia de transport, eliberată transportatorului de autoritatea de autorizare, este unică si netransmisibilă. Pe baza autorizaţiei de transport, se poate elibera câte o copie conforma a autorizaţiei de transport pentru fiecare vehicul deţinut. Autorizaţia taxi sau orice copie conformă conţine denumirea localităţii de autorizare, denumirea transportatorului autorizat, termenul la care expiră valabilitate a autorizaţiei de transport, numărul de circulat autovehiculului pentru care este eliberată şi numărul de ordi acesteia, astfel cum a fost atribuit conform Registrului specii atribuire a copiilor conforme, pe tipuri de transport, deţinut de autor de autorizare.

Autorizaţia taxi sau orice copie conformă este unica, netransmisibilă de la un transportator autorizat la alt transportator persoană fizică, asociaţie familială, precum şi de la un autovehicul la altul. Autorizaţia taxi şi orice altă copie conformă se eliberează odată cu două ecusoane care au acelaşi termen de valabilitate cu aceasta; vor conţine obligatoriu următoarele înscrisuri:

a) localitatea de autorizare;

b) tipul transportului, respectiv:

1. TAXI – pentru transportul în regim de taxi;
2. RENT CAR – pentru transportul în regim de închiriere;

c) termenul de valabilitate a autorizaţiei taxi sau a copiei conforme, după caz;

d) numărul de ordine al autorizaţiei taxi sau al copiei conforme, după caz, astfel cum a fost atribuit conform registrului special prevăzut;

e) numărul de circulaţie al autovehiculului pentru care s-a eliberat autorizaţia taxi sau copia conformă, după caz.

Documente la bord:

In cazul prestarii serviciului de transport in regim de taxi, documentele care trebuie sa existe la bord sunt urmatoarele:
a) autorizatia taxi sau orice alta copie conforma a autorizatiei de transport;
b) certificatul de inmatriculare a autovehiculului;
c) copia certificatului de agreare emis de Registrul Auto Roman;
d) asigurarea pentru persoane si bunurile acestora, in cazul transportului de persoane;
e) asigurarea pentru marfuri si bunurile transportate, in cazul transportului de marfuri si bunuri;
f) asigurarea de raspundere civila;
g) certificatul de atestare a pregatirii profesionale a conducatorului auto;
h) legitimatia conducatorului auto, daca are calitatea de angajat;
i) copia buletinului de verificare metrologica a taximetrului;
j) copia contractului cu dispeceratul taxi care il deserveste sau copia autorizatiei de dispecerat taxi, in cazul taxiurilor transportatorilor autorizati care au dispecerat propriu;
k) ecusonul taximetristului, afisat la vedere;
l) lista cu tarifele practicate, afisata la vedere;
m) ecusoanele aplicate pe portiere.

Lipsa ecusoanetor sau a unuia dintre documentele prevăzute la controlul efectuat de autorităţile abilitate, impune reţinerea autorizaţiei taxi sau a copiei conforme a autorizaţiei de transport;

Ecusonul taximetristului, protejat in folie, se afiseaza la bordul autovehiculului in loc vizibil si cuprinde:

a) denumirea transportatorului autorizat detinator al autorizatiei taxi respective, asa cum este inregistrat la registrul comertului;
b) numele si prenumele taximetristului;
c) fotografia taximetristului;
d) stampila transportatorului autorizat si semnatura persoanei desemnate;
e) data emiterii ecusonului.
Emiterea ecusonului taximetristului este in sarcina transportatorului autorizat.

Autorizaţia de transport poate fi retrasă în următoarele situaţii:

a) transportatorul autorizat nu mai îndeplineşte una dintre condiţiile care stau la baza menţinerii valabilităţii acesteia ori acordarea sau vizarea autorizaţiei a fost realizată pe bază de documente ori de declaraţii false;

b) transportatorul autorizat a folosit documente false în derularea activităţilor serviciului de transport sau a practicat în mod repetat proceduri vizând evaziunea fiscală;

c) transportatorul autorizat a încetat activitatea ca urmare a lichidării, a falimentului sau a unei hotărâri judecătoreşti definitive;

d) transportatorul autorizat a depăşit termenul de valabilitate a autorizaţiei de transport cu mai mult de 30 de zile şi nu a solicitat rribuirea vizei în termen:

e) la cerere.

Autorizaţia taxi sau orice altă copie conformă a autorizaţiei de ansport poate fi suspendată sau retrasă de către autoritatea de autorizare emitentă numai odată cu ecusoanele atribuite.

Autorizaţia taxi sau orice altă copie conformă poate fi spendată odată cu ecusoanele aferente, pentru 1-3 luni, în următoarele cazuri:

a) nu mai este îndeplinită cel puţin una dintre condiţiile atribuirii rucumentului;

b) a expirat valabilitatea inspecţiei tehnice periodice;

c) sunt încălcate prevederile privind modul de tarifare a e-viciului, care defavorizează clientul sau care vizează evaziunea fiscala;

d) au fost săvârşite abateri grave sau repetate de la prevederile ntractului de atribuire în gestiune a serviciului sau de la regulamentul de organizare a serviciului de transport respectiv, privind legalitatea, siguranţa serviciului, calitatea şi continuitatea serviciului sau protecţia untului şi a mediului:

e) plata serviciului de transport în regim de taxi nu s-a realizat pe baza bonului client eliberat corespunzător;

f) transportul se efectuează fără documentele de plată obligatorii, cazul transportului în regim de închiriere;

g) aplicarea pe caseta taxi sau pe elementele de caroserie ale taxiului a altor înscrisuri, însemne sau accesorii decât cele stabilite prin prezenta lege;

h) când autovehiculele care execută servicii de transport în regim de inchiriere sau fac obiectul serviciului de închiriere de autovehicule utilizează însemne sau dotări specifice ale autovehiculelor taxi;

i) neîndeplinirea în termen a prevederilor art. 9 alin. (3).

Autorizaţia taxi sau orice altă copie conformă poate fi retrasă mătoarele cazuri:

a) în căzul imposibilităţii transportatorului autorizat de a face dovada existenţei sau valabilităţii ecusoanelor ori a unuia dintre documentele respective, în maximum 30 de zile, autorizaţia taxi sau copia conformă respectivă se retrage, odată cu ecusoanele; Retragerea autorizaţiei de transport se realizează de către autoritatea de autorizare şi are drept consecinţă pierderea calităţii de transportator autorizat

b) a fost obţinută pe baza unor documente false;

c) dacă a fost reţinută de două ori în 12 luni consecutive;

d) dacă activitatea de transport în regim de taxi cu autovehiculul noectiv a fost redusă în mod nejustificat, total sau parţial, faţă de prevederile contractului de atribuire în gestiune, timp de 6 luni, respectiv 12 luni consecutive, după cum rezultă din rapoartele memoriei fiscale depuse;

e) copia conformă şi/sau ecusonul, după caz, au fost încredinţate sau utilizate de alt autovehicul decât cel pentru care au fost atribuite;

f) dacă autovehiculul execută activitate de transport pe perioada în care copia conformă este reţinută;

g) dacă taxiul este dotat cu aparat de taxat nefiscalizat de către deţinătorul legal al autorizaţiei taxi;

h) în cazul în care conducătorul auto nu deţine atestat profesional sau atestatul obţinut are valabilitatea depăşită;

Activitatea de dispecerat taxi poate fi executată numai pe raza localităţii de autorizare de către orice persoană juridică, denumită în continuare dispecerat, autorizată de autoritatea de autorizare; autorizaţia de dispecerat taxi se eliberează pentru o perioadă de 5 ani, cu posibilitatea prelungirii la cerere pe perioade de 5 ani în aceleaşi condiţii ca la emitere, şi este valabilă numai pe raza administrativ-teritorială a autorităţii de autorizare; activitatea de dispecerat se desfăşoară pe baze contractuale numai pentru transportatorii autorizaţi care desfăşoară servicii de transport în regim de taxi, în aceeaşi localitate de autorizare; serviciile de dispecerat sunt obligatorii pentru toate taxiurile transportatorilor autorizaţi, care îşi desfăşoară activitatea într-o localitate, cu exceptia localitatilor unde s-au atribuit mai putin de 100 de autorizatii taxi, unde serviciul este optional; unde s-au atribuit mai putin de 100 de autorizatii taxi, taxiurile vor fi dotate cu telefoane mobile, pentru preluarea comenzilor de la clienţi.

Executarea transporturilor în regim de taxi

Timpul de lucru pentru salariatii angajati cu norma intraga este de 8h/zi si de 40h/saptamana; cand munca se efectueaza in schimburi durata se poate prelungii peste 8h/zi si 48h/saptamana in conditiile in care media orelor de munca calculata pe o perioada de maxim 3 saptamani sa nu depaseasca 8h/zi si 48h/saptamana.

Transportul în regim de taxi se poate executa numai la solicitarea clientului şi pe orice traseu deschis circulaţiei publice.

In raport cu localitatea de autorizare, transportatorul autorizat poate executa transportul in regim de taxi in urmatoarele conditii:

-permanent, in interiorul localitatii de autorizare, la cererea clientului;

-ocazional, intre localitatea de autorizare si alte localitati sau puncte de interes, numai la cererea expresa a clientului, cu acordul taximetristului, avand obligatia revenirii in localitatea de autorizare dupa executarea cursei;

-ocazional, intre localitatea de autorizare si alte localitati de peste frontiera, la cererea expresa a clientului si cu acordul taximetristului, cu obligatia revenirii autovehiculului in localitatea de autorizare dupa executarea cursei;

Este interzis transportul persoanelor in regim de taxi pe trasee fixe prestabilite de taximetrist, care depasesc localitatea de autorizare.

Taxiurile au acces in conditii egale si nediscriminatorii in locurile de asteptare a clientilor, in limita locurilor vacante; in lipsa locurilor de asteptare a clientilor, taxiurile pot stationa numai in locurile permise pentru autovehicule; pentru imbarcarea sau debarcarea unui clinet, taxiurile pot opri si pe drumurile publice cu restrictii privind oprirea, cu exceptia, locurilor periculoase, cu conditia sa nu fie perturbata circulatia prin aceasta manevra; In locurile de asteptare, taxiurile pot fi angajate de catre clienti dupa principiul “primul sosit, primul plecat”; se interzice stationarea taxiurilor in locurile de asteptare a clientilor situate in alta localiate decat localitatea de autorizare care a emis autorizatiile taxi ale acestora; se interzice transportul pe o singura cursa a mai mult de un client;

Timpul in care se desfasoara o cursa este cel cuprins intre momentul inceperii cursei si momentul finalizarii acesteia; momentul inceperii cursei este acela in care intre client si taximetrist s-a convenit executarea acesteia si coincide cu momentul trecerii de la pozitia”Liber” la pozitia “Ocupat”; momentul finalizarii cursei taxiului etse acela al eliberarii sale la destinatie de catre clinet, care coincide cu trecerea de la pozitia “Ocupat” la pozitia “Liber”, dupa emiterea bonului client de catre aparatul de taxat in pozitia “Plata”; in cazul angajarii taxiului printr-un dispecer, locul si momentul inceperii cursei sunt locul si momentul preluarii clientului;

Atestarea profesionala a conducatorilor auto

Pentru a putea practica transportul de persoane in regim de taxi sau transportul in regim de inchiriere, conducatorul auto trebuie sa indeplineasca cumulativ urmatoarele conditii:

-sa aiba permis de conducere categoria B valabil, cu o vechime de cel putin 2 ani;

-sa detina certificat de atestare profesionala valabil;

-sa fie apt din punct de vedere medical si psihologic;

-sa aiba varsta minima de 21 de ani;

Certificatul de atestare a pregatirii profesionale se elibereaza pentu o perioada nedeterminata cu viza obligatorie la 5 nai; certificatul de atestare a pregatirii profesionale este valabl pe teritoriul Romaniei ;

Autovehicule taxi

Pentru transportul de persoane sau transportul de bunuri în regim de taxi vor fi agreate de cãtre Registrul Auto Român ca taxiuri numai autoturisme şi, respectiv, autovehicule care îndeplinesc cumulativ urmãtoarele condiţii:

-sunt dotate cu aparat de taxat în stare de funcţionare, cu taximetrul care respecta prevederile legilor in vigoare si cu aparatul de marcat electronic fiscal avizat conform prevederilor prezentei legi şi ale Ordonanţei de urgenţã a Guvernului nr.28/1999 privind obligaţia agenţilor economici de a utiliza aparate de marcat electronice fiscale, republicatã, cu modificaruile ulterioare;

-autoturismele taxi sunt dotate legal cu staţii radio de emisie-recepţie sau cu telefoane mobile, dupa caz, in stare de functionare;

-sunt dotate cu lampã taxi în stare de funcţionare, conform prevederilor prezentei legi, omologatã de cãtre Registrul Auto Român;

-aparatul de taxat intrã în funcţiune doar în momentul în care a fost activat de dispozitivul de comandã fixat în una dintre poziţiile de operare autorizate;

-autoturismul, respectiv autovehiculul, are însemnele, înscrisurile, elementele de culoare ale caroseriei şi dotãrile stabilite conform prevederilor prezentei legi.

Dotarea exterioarã a taxiului constã într-o lampã taxi, de culoare galbenã, cu înscrisul TAXI pe faţã şi spate, aprinsã permanent în timpul programului de lucru şi care conţine douã lãmpi suplimentare, de culori diferite, a cãror semnificaţie, vãzute din faţã, este urmãtoarea:

– în stânga, o lampã de culoare roşie care, atunci când este aprinsã, indicã poziţia Ocupat a taxiului, respectiv existã comandã client şi prestaţia se tarifeazã;

– în dreapta, o lampã de culoare verde care, atunci când este aprinsã, indicã poziţia Liber a taxiului, respectiv nu existã comandã client.

In cazul în care taxiul este folosit de operatorul de transport sau de taximetrist în alte scopuri decât transportul în regim de taxi, se instituie poziţia de operare Privat, caz în care aparatul de taxat este scos din funcţiune. în poziţia Privat lampa taxi va fi scoasã de pe cupolã.

Certificatul de agreare se eliberează, la cerere, pentru autovehiculele taxi de către R.A.R.. prin reprezentanţele sale, pentru o perioadă de 10 ani şi este valabil prin vizarea anuală a certificatului de agreare, cu ocazia realizării inspecţiei tehnice periodice obligatorii, conform reglementărilor în vigoare.

Viza anuală a certificatului de agreare se acordă la staţiile de inspecţie tehnica din structura reprezentanţelor R.A.R., pe baza reglementărilor existente, la care se adaugă normele privind verificarea indeplinirii condiţiilor tehnice impuse la obţinerea certificatului de agreare.

Aparatul de taxat

Aparatul de marcat electronic fiscal din compunearea aparatului de taxat trebuie sa indeplineasca toate conditiile si functiile prevazute de normele in vigoare.

Funcţiile interzise aparatelor de taxat sunt cele prevãzute în normele legale în vigoare, precum şi urmãtoarele funcţii:

a) înregistrarea tarifelor doar valoric, fãrã identificarea felului serviciului tarifat;

b) funcţionarea aparatului în condiţiile deconectãrii dispozitivelor de imprimare şi afişaj client, a memoriei electronice fiscale şi a lãmpii taxi;

c) modificarea tarifelor sau a cotei T.V.A. înainte de obţinerea raportului fiscal de golire zilnicã;

d)modificãri ale ceasului de timp real, altele decât trecerea de la ora de varã la ora de iarnã şi invers sau variaţii mai mari de 10 minute.

Aparatul de taxat trebuie sa indeplineasca cerintele corespunzatoare celor doua componente ale sale, precum si urmatoarele conditii:

a) sã furnizeze informaţii reale şi autentice privind serviciile de transport în regim de taxi efectuate la nivelul unei perioade de lucru de 24 de ore şi pe o perioadã mai lungã, prin citirea memoriei fiscale;

b) sã asigure, prin intermediul tastaturii, al imprimantei sau al cheii electronice, accesul la datele privind serviciile prestate;

c) sã asigure posibilitatea de a controla suma de control a programului, buna funcţionare a memoriei electronice fiscale şi a funcţiilor asociate;

d) sã asigure accesul la regimul de lucru programare, numai dupã îndepãrtarea sigiliului fiscal aplicat aparatului de taxat;

e) sã asigure prin programare posibilitatea de a lucra cu douã tarife, tarif de zi şi tarif de noapte, în transportul de persoane. Tariful de zi se percepe între orele 6,00-22,00, iar tariful de noapte între orele 22,00-6,00;

f) sa asigure ca viteza de comutare sa fie de 10km/ora

g) sã tipãreascã bonul client

h) sã tipãreascã raportul şoferului, raportul fiscal de închidere zilnicã, raportul memoriei fiscale sau sã permitã citirea înregistrãrilor din memoria electronicã fiscalã prin intermediul cheii electronice;

i) sã introducã în memoria fiscalã datele prevãzute de normele legale în vigoare, precum şi urmãtoarele date:

1- numãrul de înmatriculare a autovehiculului taxi;
2- setul de tarife de lucru şi modificãrile lor;
3 -coeficientul aparatului de taxat K;
4- numãrul şi data fiecãrui raport de închidere zilnicã, care va cuprinde minimum urmãtoarele informaţii:
-. parcursul total (km),
-. parcursul total cu cãlãtori (km)
-. valoarea totalã încasatã
-. valoarea T.V.A
-. numãrul fiecãrei curse efectuate;
5 -numãrul de telefon şi fax al operatorului de transport;
6- data, ora şi minutul introducerii în exploatare;
7 -componentele antetului;
8- timpul efectiv lucrat, din care timpul de noapte efectiv lucrat

Bonul client trebuie sã conţinã elementele precizate în normele legale în vigoare, precum şi urmãtoarele elemente:

– numãrul de telefon şi fax al operatorului de transport;

– numãrul bonului client, data şi ora;

– codul fiscal al operatorului de transport;

– numãrul cursei;

– numele taximetristului;

– numãrul de înmatriculare a autovehiculului taxi şi numãrul autorizaţiei taxi;

– tariful de pornire;

– tariful pe kilometru parcurs;

– distanţa parcursã şi valoarea;

– tariful pe orã/minut de staţionare;

– durata staţionãrii şi valoarea;

– durata cursei

– tariful orar pentru încãrcare/descãrcare, dacã este cazul;

– costul total al serviciului;

– valoarea şi cota T.V.A. Aferente.

Este interzisã efectuarea unui transport în regim de taxi cu aparatul de taxat defect, cu lampa taxi scoasã din funcţiune sau fãrã eliberarea bonului client respectiv la finalul cursei.

Preturi si tarife privind transportul in regim de taxi

Calculul pretului transportului in regim de taxi poate fi realizat in unul dintre urmatoarele moduri:

-modul de calcul normal “S” – aplicarea simpla a tarifului este calculul pretului si se bazeaza pe aplicarea tarifului orar (lei/ora), larularea sub viteza de comutare, si a tarifului de distanta (lei/km), la rularea cu o viteza mai mare decat viteza de comutare

-modul de calcul normal “D” – aplicarea dubla a tarifului este calculul pretului si se bazeaza pe aplicarea simultana a tarifului orar si a tarifului de distanta, pe tot parcirsul calatoriei;

Tariful pe distanţã, lei/km, poate fi stabilit pentru timp de zi si pentru timp de noapte; tariful de noapte nu va fi mai mare decat cu pana la 50% din tariful de zi; tariful de pornire va fie egal cu tariful de distanta (lei/km); daca in derularea cursei se constata incetarea inregistrarii valorilor in modulul fiscal, taximetrul va solicita clientului plata serviciului in limita valorii afisate de aparatul de taxat, fara a transporta clientul pana la destinatie;

Obligatiile transportatorilor autorizati, ale dispeceratelor taxi, ale taximetristilor si ale clientilor cu privire la desfasurarea operatiunilor de transport in regim de taxi

Obligatiile transportatorilor autorizati sunt urmatoarele:

a) sã asigure executarea serviciilor de transport în regim de taxi în condiţii de legalitate, siguranţã şi calitate;

b) sã nu execute alte categorii de transporturi publice decât în regim de taxi, cu taxiuri autorizate şi având însemnele de identificare proprii;

c) sã angajeze ca taximetrişti numai conducãtori auto care deţin certificate de atestare a pregãtirii profesionale şi corespund Standardului ocupaţional al taximetristului;

d) sã asigure dispecerizarea activitãţii şi posibilitatea monitorizãrii poziţiei taxiurilor în activitate;

e) sã asigure clientului şi celorlalte persoane beneficiul asigurãrii lor sau a bunurilor acestora pe toatã durata transportului, chiar dacã taximetristul nu a eliberat bonul client;

f) sã asigure posibilitatea ca taximetristul sã poatã transmite la societate orice informaţie referitoare la întreruperea efectuãrii unei curse sau alte evenimente referitoare la siguranţa transportului sau a sa personalã;

g) sã anunţe autoritatea de poliţie, fiscalã, de metrologie şi agenţia service de care depinde, în caz de furt sau dispariţie, în orice mod, a aparatului de taxat sau a staţiei radio de emisie-recepţie de pe taxi;

h) sã înştiinţeze în scris asociaţia din care face parte taximetristul în legãturã cu întreruperea contractului individual de muncã sau cu sancţiunile aplicate acestuia pentru abateri disciplinare;

i) sã prezinte în termen aparatul de taxat la verificarea metrologicã periodicã.

j) sa furnizeze, la solicitarea autoritatilor cu atributii de control, informatiile privind activitatea de transport desfasurata.

Obligaţiile taximetristului:

a) sã aibã un comportament civilizat şi preventiv în relaţia cu clientul, respectând conduita de bunã practicã, conform prevederilor din Cartea taximetristului;

b) sa detina atestatul pregatirii profesionale valabil sis a il prezinte la solicitarea organelor de control abilitate de prezenta lege

c) sa nu refuze clientul in efectuarea unei curse in interiorul localitatii sis a respecte solicitarile legale ale acestuia

d) sã opreascã pe traseu, la semnul clientului, când se aflã în poziţia de operare Liber, cu excepţia cazului când se deplaseazã sã preia un client la comanda dispecerului sau condiţiile de trafic nu permit aceastã manevrã;

e) sã elibereze bonuri client la finalul cursei, pe baza cãrora va încasa contravaloarea prestaţiei efectuate;

f) sã nu pretindã ca platã pentru prestaţia efectuatã decât suma prevãzutã pe bonul client;

g) sã nu implice taxiul în mod deliberat, direct sau indirect, în activitãţi cu caracter infracţional sau alte acte antisociale;

h) sã anunţe organele de poliţie în cel mai scurt timp şi cu prioritate despre orice eveniment grav la care a participat sau a fost martor;

i) sã nu angajeze transportul unui client aflat în stare avansatã de ebrietate sau aflat în stare de a dezvolta o situaţie conflictualã;

j) sã transporte clientul la destinaţie pe traseul optim sau pe traseul solicitat de acesta;

k) sã nu încarce taxiul peste capacitatea sau gabaritul de transport autorizat;

l) sa asigure integritatea calitativa si cantitativa a marfurilor sau bunurilor transportate, in cazul in care clientul nu le insoteste pe durata transportului

m) sã transporte bagajele clientilor, in cazul transportului de personae, in limitele spatiului destinat pentru acestea , fara perceperea de tarife suplimentare

n) sã prezinte informaţiile cerute sau sã faciliteze accesul organelor de control împuternicite la aparatul de taxat, pentru verificare;

o) sã nu transporte bagaje sau bunuri care sã nu permitã închiderea portbagajului, portierelor şi a geamurilor;

p) sã nu execute activitatea de transport în regim de taxi fãrã a avea sigiliile corespunzãtoare la aparatul de taxat;

q) sã nu transporte clienţi pe bancheta din faţã decât în cazul când pe bancheta din spate nu mai este loc;

r) sã nu execute activitate de transport în regim de taxi fãrã a avea aparatul de taxat şi lampa taxi în funcţiune pentru poziţia de operare respectivã;

s) sa se supuna controlului autoritatilor abilitate sis a prezinte la control, in timpul activitatii, documentele prevazute de prezenta lege si de legislatia in vigoare

t) sa poarte obligatoriu centura de siguranta cand circula fara client, in restul cazurilor portul centurii fiind optional

u) san nu utilizeze statia radio din dotarea taxiului pentru alarmare nejustificata, care poate genera sau favoriza tulburarea ordinii publice

v) san nu execute curse in afara localitatii de autorizare decat in conditiile prevazute la art. 18

x) san nu fumeze sis a nu utilizeze mijloacele audio/video fara acordul clientului

Obligaţiile clientului:

a) sa achite pretul transportului executat

b) sã solicite, sã preia şi sã pãstreze bonul client la coborârea din taxi;

c) sã nu plãteascã serviciile pe care i le-a realizat taximetristul, decât în limita sumei totale prevãzute în bonul client;

d) sã nu provoace sau sã nu dezvolte stãri conflictuale cu taximetristul în timpul desfãşurãrii cursei respective;

e) sã nu oblige sau sã nu impunã, sub orice modalitate, taximetristului sã execute transporturi prevãzute la alin. 2 g

f) sã acorde sprijin taximetristului în cazul agresãrii acestuia în timpul efectuãrii transportului şi sã anunţe imediat organele de poliţie în legãturã cu aceste evenimente;

g) sã sesizeze primãria localitãţii de autorizare şi filiala judeţeanã a Oficiului de Protecţie a Consumatorilor, dupã caz, în legãturã cu practici neconforme ale taximetristului sau care au creat prejudicii ori rabat de la calitatea serviciilor;

h) sã nu ocupe scaunul de lângã taximetrist dacã existã loc disponibil pe bancheta din spate.

Sancţiuni şi contravenţii

Cu amendã de la 100 lei la 500 lei, aplicabila taximetristilor pentru nerespectarea privind:

stationarea taxiurilor in locurile de asteptare a clientilor situate in alta localiate decat localitatea de autorizare care a emis autorizatiile taxi ale acestora;

-se interzice transportul pe o singura cursa a mai mult de un client;

-sã aibã un comportament civilizat şi preventiv în relaţia cu clientul, respectând conduita de bunã practicã, conform prevederilor din Cartea taximetristului;

-sa nu refuze clientul in efectuarea unei curse in interiorul localitatii si sa respecte solicitarile legale ale acestuia;

-sã elibereze bonuri client la finalul cursei, pe baza cãrora va încasa contravaloarea prestaţiei efectuate;

-sã nu pretindã ca platã pentru prestaţia efectuatã decât suma prevãzutã pe bonul client;

-sã transporte clientul la destinaţie pe traseul optim sau pe traseul solicitat de acesta;

-sã nu încarce taxiul peste capacitatea sau gabaritul de transport autorizat;

-sã nu transporte bagaje sau bunuri care sã nu permitã închiderea portbagajului, portierelor şi a geamurilor;

-sa nu utilizeze statia radio din dotarea taxiului pentru alarmare nejustificata, care poate genera sau favoriza tulburarea ordinii publice;

-sa nu fumeze sis a nu utilizeze mijloacele audio/video fara acordul clientului.

Cu amendã de la 500 lei la 1000 lei:

-transportul persoanelor in regim de taxi pe trasee fixe prestabilite de taximetrist sau care depasesc localitatea de autorizare;

-taxiul este folosit de operatorul de transport sau de taximetrist în alte scopuri decât transportul în regim de taxi ;

-taxiul trebuie sa aiba afisat in interior, la loc vizibil, o lista care sa poate fi consultata de catre client, cuprinzand titularul legal al autorizatiei taxi si tarifele de distanta, de stationare si de poernire, pet imp de zi sip e timp de noapte, purtand stampila primariei localitatii de autorizare, precum si un ecuson cuprinzand numele si fotografia conducatorului auto;

-este interzisã efectuarea unui transport în regim de taxi cu aparatul de taxat defect, cu lampa taxi scoasã din funcţiune sau fãrã eliberarea bonului client respectiv la finalul cursei.

Școala de șoferi Aviația © 2023 | Site creat de Brand Developer. Termeni și condiții