CURS TRANSPORT MARFURI PERICULOASE ADR - Școala de Șoferi AVIAȚIA Galați

CURS TRANSPORT MARFURI PERICULOASE ADR

REZUMAT TRANSPORT MARFURI PERICULOASE ADR

DEFINIŢIE: O substanţă este considerată periculoasă atunci când prezintă un risc pentru om sau pentru mediul înconjurător.

Principalele riscuri prezentate de substanţele periculoase ADR sunt următoarele:

Explozia = proprietatea de descompunere rapidă şi violentă (sub acţiunea căldurii sau a unei lovituri), însoţită de o degajare puternică de energie (unda de şoc) şi de o masă de gaze fierbinţi;

Emanaţia (sub presiune) de gaze = scurgerea gazelor dintr-un recipient sau eliberarea de gaze sub presiune în atmosferă, după explozia unui recipient, însoţită de alte riscuri proprii gazului respectiv (inflamabilitaţe, toxicitate, corosivitate etc.);

Inflamabilitatea = proprietatea de a se aprinde cu uşurinţă la temperatura mediului ambiant

Toxicitatea = proprietatea de a otrăvi (afectând sănătatea sau provocând moartea) prin inhalarea, absorbţia cutanată ori ingestia unei substanţe;

Corosivitatea = proprietatea de a oxida, coroda sau distruge diverse materiale (metale, ţesături etc.) sau ţesuturile vii (piele, mucoase, muşchi etc.);

Comburanţa = proprietatea de favoriza aprinderea sau arderea prin eliberarea unui surplus de oxigen

Infecţia = provocarea unor boli grave omului sau animalelor, datorită existenţei microorganismelor infecţioase (virusuri, bacterii, paraziţi etc.)

Radioactivitatea = proprietatea de a emite radiaţii cu putere mare de pătrundere şi de distrugere care pun în primejdie viaţa şi sănătatea omului şi a celorlalte vieţuitoare;

Reacţia violentă spontană = manifestare deosebit de intensă şi rapidă, sub formă de explozie, dezagregare sau polimerizare, însoţită de căldură şi de eliberarea sub presiune puternică a unor gaze inflamabile sau toxice;

Temperatura = proprietatea de a provoca arsuri sau vătămări ale ţesuturilor vii, prin acţiunea căldurii sau frigului.

 NUMĂRUL ONU Şi DENUMIREA OFICIALĂ PENTRU TRANSPORT

Numărul ONU este un număr de identificare a mărfurilor periculoase, format întotdeauna din patru cifre arabe, atribuit fiecărei substanţe sau inclus în lista oficială care formează Tabelul A din partea a 3-a a A

în acest tabel sunt enumerate în ordine crescătoare (de la 0004 la 3558) toate numerele ONU. De asemenea, în fiecare coloană din tabel (în total sunt 20 de coloane) sunt indicate, sub formă codată (coduri formate din cifre arabe şi litere) toate condiţiile specifice care trebuie respectate pentru a transporta substantele periculoase ADR.

De asemenea, fiecărei substanţe sau obiect periculos (deci fiecărui număr ONU) i-a fost atribuită odenumire oficială pentru transport, bine definită (chimică, tehnică etc.) sau, după caz, colectivă. Această denumire oficială va fi folosită în toate documentele referitoare la marfa transportată (document de transport, fişă de siguranţă etc.). In ADR sunt folosite următoarele tipur de aenumiri (titluri):

Denumiri (titluri) individuale oentru substanţele şi obiectele bine definite (inclusiv denumirile unor polimeri), cum ar fi:

Nr. ONU 1090 ACETONĂ

Nr. ONU 1104 ACETATI DE AMIL

Nr. ONU 1194 NITRIT DE AMIL ÎN SOLUŢIE

Denumiri titluri generice pentru grupe bine definite de substanţe sau de obiecte care nu sunt denumiri (titluri) n.s.a. (nementionate în altă parte), ca de exemplu:

Nr. ONU 1133 ADEZIVI

Nr. ONU 1266 PRODUSE PENTRU PARFUMERIE

Nr. ONU 2757 CARBAMAT PESTICID SOLID TOXIC

Nr.ONU 3101 PEROXID ORGANIC TIP B, LICHID

C.Denumiri (titluri) specifice n.s.a. (nemenţionate în altă parte), cuprinzând grupe de substanţe sau de obiecte având o natură chimică sau tehnică particulară, cum sunt:

Nr. ONU 1477 NITRATI ANORGANICI, N.S.A.

Nr. ONU 1987 ALCOOLI INFLAMABILI N.S.A.

D. Denumiri titluri generale n.s.a. (nemenţionate în altă parte), cuprinzând grupe de substanţe sau de obiecte care au una sau mai multe proprietăţi periculoase comune, ca de exemplu:

Nr. ONU 1325 SOLID ORGANIC, INFLAMABIL, N.S.A.

Nr. ONU 1993 LICHID INFLAMABIL, N.S.A.

Denumirile (titlurile) de la punctele B, C şi D sunt definite ca denumiri colective.

Identificarea exactă a unei substanţe înseamnă, de fapt, adăugarea la numărul ONU (UN) şi a denumirii oficiale pentru transport ori a denumirii tehnice sau chimice.

CLASELE DE MĂRFURI PERICULOASE

Mărfurile periculoase sunt repartizate în diferite clase în funcţie de tipul de pericol pe care îl prezintă. Totuşi, numeroase substanţe au mai multe proprietăţi periculoase: unele pot fi în acelaşi timp inflamabile şi toxice sau toxice şi corosive, în asemenea cazuri, substanţa este introdusă în clasa care corespunde pericolului cel mai mare în timpul transportului.

Clasificarea trebuie efectuată de către expeditor (eventual cu ajutorul fabricantului), care este responsabil pentru aceasta. Clasele de pericol sunt următoarele:

NUMELE CLASEIPERICOL PRINCIPALEXEMPLE
1Substanţe şi obiecte explozibileExploziaDetonatoare, exploziv de mină
2GazePresiunea gazuluiAzot, oxigen, butan, clor, bioxid de carbon, aerosoli
3Lichide inflamabileIncendiul, exploziaBenzină, alcooli, vopsele, adezivi
4.1Substanţe solide inflamabile, substanţe autoreactive şi substanţe explozibile desensibilizate solideIncendiul,Naftalină, sulf, chibrituri, celuloid, aluminiu pudră, magneziu
4.2Substanţe supuse aprinderii spontaneexploziaFosfor alb topit, cărbune activ, metale alcaline
4.3Substanţe care, în contact cu apa, degajă gaze inflamabileCarbura de calciu (carbid), sodiu, potasiu, litiu
5.1Substanţe comburanteIncendiul, explozia, reacţiaPeroxid de hidrogen, clorat de potasiu, îngrăşăminte cu nitrat de amoniu
5.2Peroxizi organiciviolentăPeroxid de zinc, hidroperoxid de cumil
6.1Substanţe toxiceIntoxicaţia (otrăvirea)Anilină, nitrobenzen, pesticide
6.2Substanţe infecţioaseInfecţiaDeşeuri de spital, soluţii care conţin microorganisme
7Substante radioactiveRadioactivitateaUraniu, hexafluorură de uraniu
8Substanţe corosiveCorosivitateaAcid sulfuric, soda caustică, acid clorhidric
9Substanţe şi obiecte cu pericole diverseDiverseAmiantă, produse transportate la cald, baterii cu litiu

In secţiunea B a acestui capitol vom prezenta pe larg caracteristicile fiecărei clase de pericol în parte.

 SUBDIVIZIUNILE CLASELOR

Codul de clasificare

După cum am văzut, substanţele periculoase sunt incluse in clasele de pericol în funcţie de pericolul principal pe care îl prezintă, dar multe dintre ele au şi unul sau mai multe pericole secundare. De aceea, fiecare clasă de pericol a fost împărţită în mai multe subdiviziuni, în funcţie de un pericol secundar comun şi de anumite proprietăţi (chimice, fizice sau altele) asemănătoare.

Aceste subdiviziuni sunt descrise printr-un cod de clasificare alfa-numeric. format dintr-o combinaţie de cifre arabe şi litere majuscule(două până la patru).

Codul de clasificare al fiecărei substanţe periculoase se regăseşte în coloana 3(b) din lista oficială a mărfurilor periculoase admise la transportul rutier. El permite identificarea cu mai multă uşurinţă a proprietăţilor periculoase principale şi secundare ale unui produs. Codul de clasificare se formează astfel:

        – pentru clasele 3, 4.1, 4.2, 4.3, 5.1, 5.2, 6.1, 6.2, 8 şi 9:

           – litera (literele) nu lipseşte niciodată şi are întotdeauna o semnificaţie legată de denumirea

– pericolului pe care îl prezintă subdiviziunile claselor:

F = inflamabil

T = toxic

C = corosiv

= comburant

D = desensibilizat

S = autoreactiv (supus aprinderii spontane)

W = în contact cu apa degajă gaze inflamabile

I = infecţios

M = pericol divers

R = reglarea temperaturii

cifraurmează întotdeauna după literă (litere) şi se referă fie la enumerarea proprietăţilor fizico-chimice sau la provenienţa substanţelor (solid, lichid, obiect, organic, anorganic), fie la o ordine de prezentare a substanţelor şi obiectelor din

– cadrul clasei sau subdiviziunilor.

    – pentru clasele 2, 1 şi 7:

    – la clasa 2 codul se compune din:

 

A = asfixiantT = toxicTO = toxic, comburant
F – inflamabilTF – toxic, inflamabilTFC = toxic, carburant, corosiv
0 – comburantT G – toxic, corosivtoc = toxic, carburant, coro
  • cifră: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 de la subdiviziunile clasei şi se plasează la începutul codului alfa­numeric;litere, doua sau trei : de la grupele de tipuri de proprietati periculoase, puse dupa cifra:

 

A = asfixiantT = toxicTO = toxic, comburant
F – inflamabilTF – toxic, inflamabilTFC = toxic, carburant, corosiv
0 – comburantT G – toxic, corosivtoc = toxic, carburant, corosiv

 

  • la clasa 1 codul începe cu cifra 1, urmată de un punct şi numărul de ordine al celor 6 subclase (rezultând subdiviziunile 1 ,.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5 şi 1.6) şi se termină cu o literă majusculă, corespunzătoare celor 13 grupe de compatibilitate (A, B, C, D, E, F, G, H, J, K, L, N, şi S)

  • la clasa 7 nu există cod de clasificare alfa-numeric, deoarece produsele din această clasă nu sunt subdivizate după criteriile aplicate celorlalte clase.

 GRUPA DE AMBALAJ

Grupa de ambalaj reuneşte substanţele şi obiectele periculoase din aceeaşi clasă, deja ambalate, în funcţie de gradul de pericol pe care îl pot manifesta în timpul unui transport rutier. Astfel, ADR a stabilit că mărfurile periculoase se pot înscrie în trei grupe, numerotate cu cifre romane, având următoarele semnificaţii:

 

Grupa de ambalaj I

substanţe foarte periculoase

Grupa de ambalaj II

substanţe periculoase (cu grad mediu de pericol)

Grupa de ambalaj III

substanţe puţin periculoase (cu grad scăzut de pericol)

 

Grupa de ambalaj atribuită unei substanţe este indicată în coloana 4 din lista oficială a mărfurilor periculoase admise la transportul rutier.

Excepţie:

  • pentru mărfurile din clasa 1, 4.1 şi 5.2 există numai grupa de ambalaj II (substanţe cu grad mediu de pericol), dar ambalajele utilizate îndeplinesc şi alte condiţii suplimentare;

  • pentru mărfurile din clasele 2, 6.2 şi 7 nu există grupe de ambalaj, deoarece ambalajele în care pot fi introduse aceste substanţe periculoase trebuie oricum să corespundă unor cerinţe foarte exigente;

  • substanţele şi obiectele din clasa 9 trebuie repartizate numai în grupele de ambalaj II sau III.

Școala de șoferi Aviația © 2023 | Site creat de Brand Developer. Termeni și condiții